การสังเคราะห์วัสดุนาโนจากเถ้าแกลบ

Titleการสังเคราะห์วัสดุนาโนจากเถ้าแกลบ
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2550
Authorsศุภกร ภู่เกิด, พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ, อุดม ทิพราช, สุพล สำราญ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC176.8.N35 ศ675
Keywordsวัสดุ--การสังเคราะห์, วัสดุโครงสร้างนาโน--การสังเคราะห์, เถ้าแกลบ
Abstract

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการสังเคราะห์วัสดุโครงสร้างนาโนจากเถ้าแกลบ เนื่องจากองค์ประกอบส่วนใหญ่ของแกลบข้าว จะประกอบไปด้วยซิลิกอนไดออกไซด์ประมาณ 20-25% และสารอินทรีย์ประเภทเซลลูโลส 75-80% เมื่อนำแกลบข้าวไปเผาจะได้เถ้าแกลบซึ่งประกอบด้วยซิลิกอนไดออกไซด์ประมาณ 80-90% และมากกว่านั้นถ้าผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ การวิจัยนี้จะเริ่มจากการเตรียมเถ้าแกลบที่มีความบริสุทธิ์สูง ทำให้เราทราบว่าในเถ้าแกลบที่บริสุทธิ์ยังมีสิ่งเจือปนอะไรอยู่บ้างที่อาจมีผลต่อการสังเคราะห์โครงสร้างนาโน หลังจากนั้นจะดำเนินการเตรียมถ่านกะลามะพร้าว ตรวจสอบองค์ประกอบของถ่านกะลา เนื่องจากมีข้อจำกัดของเครื่องมือเราไม่สามารถวัดปริมาณคาร์บอนรูปอสัณฐานได้ ทำให้ผลการตรวจสอบมีความคลาดเคลื่อนไปจากงานวิจัยที่เคยมีผู้รายงานไปแล้ว เมื่อได้เถ้าแกลบและถ่านกะลาแล้ว จึงเริ่มดำเนินการทดลองสังเคราะห์วัสดุโครงสร้างนาโน โดยการผสมกันแล้วเจือปนด้วยสารเคมีบางชนิดซึ่งอาจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ด้วยอัตราส่วนต่าง ๆ กัน นำไปเผาในเตาท่อควอทซ์ ที่อุณหภูมิ เวลา และบรรยากาศต่าง ๆ กัน ผลการทดลองพบว่าเกิดการสังเคราะห์วัสดุโครงสร้างนาโนหลายรูปแบบเมื่อเปรียบเทียบกับรายงานการวิจัยที่ได้อ้างอิงในท้ายเอกสาร รูปแบบของวัสดุโครงสร้างนาโนที่สังเคราะห์ได้มีลักษณะรูปร่างเชิงกายภาพคล้ายคลังกัน โดยเฉพาะจากการเตรียมวัสดุตัวอย่างโดยการผสมเถ้าแกลบ ถ่านกะลา และ GeO2 เผาในบรรยากาศของก๊าซไนโตรเจน จะมีการสังเคราะห์วัสดุโครงสร้างนาโนเกิดขึ้น จากผลการทดลองดังกล่าวเราสามารถสรุปได้ว่า การสังเคราะห์วัสดุโครงสร้างนาโนสามารถเตรียมได้จากเถ้าแกลบ

Title Alternate Synthesis of nanomateriais from rice husk ash