การสำรวจและประเมินงานวิจัยในการเรียนการสอนแบบโครงการของนักศึกษาเภสัชศาสตร์คู่สัญญา

Titleการสำรวจและประเมินงานวิจัยในการเรียนการสอนแบบโครงการของนักศึกษาเภสัชศาสตร์คู่สัญญา
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2540
Authorsบังอร ศรีพานิชกุลชัย
Institutionคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRS122.9 บ249
Keywordsเภสัชศาสตร์--การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)--ผลงาน
Title Alternate Survey and evaluation of research output from the senior project performed by pharmacy students