การสำรวจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานประกอบการในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

Titleการสำรวจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานประกอบการในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2547
Authorsพิมลพรรณ อุดมพันธ์, ศรัณย์ วีสเพ็ญ
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHF5548.2 พ725
Keywordsคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์กับธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ
Abstract

การวิจัยเพื่อสำรวจการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและคุณสมบัติของบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันและคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสถานที่ประกอบการ ผลการศึกษาพบว่าสถานประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานขนาดเล็กถึงขนาดกลาง จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์มีเพียง 1-5 เครื่อง ซึ่งนำมาใช้มากกว่า 5 ปี โดยใช้เพื่อจัดการงานสำนักงานอัตโนมัติเป็นจุดประสงค์หลัก สำหรับคุณสมบัติของบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทำงานในปัจจุบัน พบว่า เป็นผู้ที่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมจัดการสำนักงานอัตโนมัติ ซึ่งสอดคล้องกับคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการที่ต้องการผู้มีคุณธรรมจริยธรรมมากกว่าความสามารถในวิชาชีพ

Title Alternate A survey of application of information technology by business establishments in the Ubonratchatani provinces