การออกแบบและพัฒนาปฏิบัติการเคมีทั่วไปเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในห้องเรียน

Titleการออกแบบและพัฒนาปฏิบัติการเคมีทั่วไปเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในห้องเรียน
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2552
Authorsเสนอ ชัยรัมย์, ฐานิต ตันวรรณรักษ์, สมจินตนา คำเพราะ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQD40 ส899ร 2552
Keywordsปฏิบัติการเคมีทั่วไป, เคมี--การศึกษาและการสอน, เคมี--กิจกรรมการเรียนการสอน
Abstract

ปฏิบัติการทดลองทางเคมี 2 การทดลองที่ถูกพัฒนาขึ้นนี้ ประกอบด้วย การทดลองด้านการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาเคมี ในเรื่องจลนศาสตร์เคมีจากเปลือกไข่ และในเรื่องนาโนเทคโนโลยีจากวุ้นเส้นแป้ง
จลนศาสตร์เคมีเป็นหัวข้อหนึ่งที่มีความสำคัญสำหรับเคมีพื้นฐาน การเรียนการสอนจลนศาสตร์ทุกระดับการศึกษาส่วนใหญ่มักเป็นแบบครูเป็นศูนย์กลาง งานวิจัยนี้ต้องการให้เป็นการเรียนการสอนจลนศาสตร์เคมีเป็นแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมากขึ้น บนพื้นฐานของการเรียนรู้แบบสืบเสาะ งานวิจัยนี้ต้องการให้ผู้เรียนออกแบบการทดลองด้วยตนเองเพื่อศึกษาปฏิกิริยาของกรดและเบา งานวิจัยนี้พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถทำการทดลองเพื่ออธิบายผลการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และผู้เรียนมีความเข้าใจจลนศาสตร์เคมีดีขึ้น
วุ้นเส้นแป้งได้ถูกนำมาใช้เพื่อเป็นตัวช่วยในการดึงดูดไอออนของโลหะเงินเข้าไปในโครงสร้างที่เป็นเกลียวของแป้งโดยวิธีการไมโครเวฟ หลังจากที่ให้ความร้อนจากเตาไมโครเวฟ วุ้นเส้นที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสีอย่างชัดเจนจากไม่มีสีเป็นสีเหลือง ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีอนุภาคนาโนเงินบนวุ้นเส้น โดยยืนยันด้วยภาพจากกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด หลังจากนั้นคอมโพสิตของอนุภาคนาโนเงินและคาร์บอนสามารถเตรียมได้จากการเผาอนุภาคนาโนเงินบนวุ้นเส้นด้วยตะเกียงบุนเสน พบว่า ภาพจากกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราดแสดงให้เห็นอนุภาคนาโนเงินบนคาร์บอน ซึ่งยืนยันด้วยข้อมูลจากการศึกษาด้วยรังสีเอกซ์ การทดลองจึงเป็นอีกหนึ่งการทดลองที่สามารถนำไปใช้การสอนวิชาปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยีได้

Title Alternate The experimental design and development of general chemistry laboratory corresponding to the teaching and learning in lecture class
Fulltext: