การเตรียมเทอร์โมลูมิเนสเซ็นซ์ โดสิมิเตอร์ ชนิด LiFแบบผลึกเดี่ยว

Titleการเตรียมเทอร์โมลูมิเนสเซ็นซ์ โดสิมิเตอร์ ชนิด LiFแบบผลึกเดี่ยว
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2541
Authorsจินตนา เหล่าไพบูลย์, เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์, ฉวีวรรณ ชัยวัฒนา, ภารดร พลเยี่ยม
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTD196.R3 จ483
Keywordsรังสีเอกซ์, รังสีแกมมา, ลิเธียมฟลูออไรด์, เครื่องวัดรังสี
Abstract

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการปลูกผลึกเดี่ยวของลิเธียมฟลูออไรด์ เพื่อใช้เป็นหัววัดรังสีเอกซ์ และรังสีแกมมา โดยศึกษาและทดสอบคุณสมบัติทางรังสีของผลึกที่เตรียมได้ เทคนิคที่ใช้ในการปลูกผลึกใช้วิธีการปลูกแบบบริดจ์แมน-สต็อกบาเจอร์ โดยบดผสมสารลิเธียมฟลูออไรดฺ เข้ากับตัวโด๊ป 2 ตัว คือ แมกนีเซียม และคอปเปอร์ ใส่ในภาชนะบรรจุสารรูปทรงกระบอกที่ทำจากแกรไฟต์นำไปแขวนในท่อสูญญากาศ ใช้เตาหลอมรูปทรงกระบอกซึ่งเคลื่อนที่ขึ้นได้อย่างช้า ๆ เป็นตัวให้ความร้อนผลึกเดี่ยวของลิเธียมฟลูออไรด์ที่เตรียมได้ เมื่อนำมาทดสอบคุณสมบัติทางรังสี พบว่า ที่ความเข้มข้นของแมกนิเซียม 1.86 โมลเปอร์เซ็นต์ คอปเปอร์ 0.06 โมลเปอร์เซ็น ให้แสงออกมา โดยมัพีคหลักอยู่ที่อุณหภูมิประมาณ 250 องศาเซลเซียส มีความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างความเข้มแสงกับปริมาณรังสีที่ผลึกได้รับ มีความไวในการตอบสนองต่อรังสีเอกซ์ ที่พลังงาน 70 kV 15 mA สูงกว่า TLD ที่ผลิตในเชิงพานิชย์ จากต่างประเทศ (TLD100) ประมาณ 2 เท่า ไม่พบการจางหายไปของปริมาณแสงเมื่อนำผลึกที่ฉายรังสี เก็บไว้เป็นเวลา 1 เดือน

Title Alternate Preparation methods of single crystal LiF thermoluminescence dosimeter