การสำรวจสภาพความต้องการที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2535

Titleการสำรวจสภาพความต้องการที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2535
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2536
Authorsสว่างจิต ศรีระษา, วิชชุดา แสงสีตา
Institutionสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLG395.U26 ส419
Keywordsที่อยู่อาศัย--การสำรวจ, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี--บุคลากร
Abstract

จากการศึกษาพบว่า สภาพความต้องการที่พักอาศัยของบุคลากรจะจัดแบ่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.บุคลากรที่มีบ้านพักของตนเอง ต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดหาเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อนำไปสร้างบ้านใหม่ หรือซ่อมแซมบ้านที่ชำรุด 2. บุคลากรที่เช่าบ้านพักหรืออาศัยอยู่กับผู้อื่น บุคลากรกลุ่มนี้มีประมาณร้อยละ 31 เป็นกลุ่มที่เดือดร้อนในเรื่องที่พักอาศัยมากที่สุด ต้องหาเช่าที่พักอาศัยหรือติดต่อขออยู่กับญาติหรือคนรู้จัก มีส่วนน้อยที่สามารถเบิกจ่ายค่าเช่าได้ 3.บุคลากรที่อยู่ในที่พักของมหาวิทยาลัย บุคลากรกลุ่มนี้ ประมาณร้อยละ 19 ที่พักอาศัยในแฟลตของมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันมีแฟลตอยู่ 1 หลัง (50 หน่วย) มีส่วนหนึ่งไม่ได้รับการจัดสรรห้องพักที่แฟลตให้แต่ขอเข้าพักอาศัยร่วมอยู่กับเจ้าของห้อง บุคลากรเหล่านี้แม้จะไม่เดือดร้อนในเรื่องที่พักอาศัยแต่ก็ยังมีปัญหาในเรื่องบริการสวัสดิการอย่างอื่น ๆ เช่น ถนนเข้าแฟลตสภาพไม่ดี ไม่มีถังขยะ และมีผู้ส่งเสียงดังรบกวนในแฟลต และบุคลากรกลุ่มนี้ยังต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดหาเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อนำไปสร้างบ้านเป็นของตนเองในอนาคตด้วย