การเตรียมวัสดุเทอร์โมอิเล็กตริกจากเถ้าแกลบ

Titleการเตรียมวัสดุเทอร์โมอิเล็กตริกจากเถ้าแกลบ
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2549
Authorsศุภกร ภู่เกิด
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC530 ศ675
Keywordsขี้เถ้าแกลบ, พลังงานชีวมวล, พลังงานไฟฟ้า--การผลิต
Abstract

การศึกษาสมบัติของวัสดุที่เตรียมจากเถ้าแกลบ โดยการเผาเถ้าแกลบและกะลามะพร้าวรวมกันที่อุณหภูมิต่าง ๆ แล้วเจือด้วยโลหะออกไซด์ จากการศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าพบว่า มีความต่างศักย์ไฟฟ้าเกิดขึ้นที่ทั้งสองด้านของวัสดุ เมื่อนำไปวัดค่าแรงดันไฟฟ้าเทียบกับความแตกต่างของอุณหภูมิทั้งสองด้านพบว่า สามารถวัดค่าสัมประสิทธิ์ซีเบคได้ ค่าแรงดันไฟฟ้าที่ได้ยังมีการแกว่งไปมาในบางตำแหน่ง จากผลการวัดที่ได้ ทำให้คาดได้ว่าวัสดุที่เตรียมจากเถ้าแกลบมีสมบัติบ่งชี้ความเป็นวัสดุเทอร์โมอิเล็กตริก

Title Alternate Preparation of thermoelectric materials from rice hush ash