การหาสมการทำนายค่าความชื้นสมดุลของพริกหัวเรือย่น

Titleการหาสมการทำนายค่าความชื้นสมดุลของพริกหัวเรือย่น
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2551
Authorsวิริยา พรมกอง
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTX601 ว694
Keywordsการทำนายค่าความชื้น, พริก--การเก็บและรักษา, พริกหัวเรือย่น, อาหาร--การเก็บและรักษา
Abstract

การศึกษาค่าความชื้นสมดุลของพริกพันธุ์หัวเรือย่น เพื่อหาสมการทำนายความชื้นสมดุลของพริกที่เหมาะสมโดยวิธีการนำพริกมาเก็บไว้ในสารละลายเกลืออิ่มตัวที่ควบคุมปริมาณความชื้นสัมพัทธ์ของระบบภายในภาชนะปิดสนิทจนกระทั่งพริกไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก สมการที่นำมาพิจารณาในการคัดเลือกหาสมการที่เหมาะสมได้จากการค้นคว้าจากเอกสารอ้างอิงแล้วใช้เกณฑ์ทางสถิติเพื่อคัดเลือกประโยชน์ของการศึกษานี้ทำให้ได้สมการที่สามารถทำนายค่าความชื้นสมดุลของพริกพันธุ์หัวเรือย่นเพื่อนำค่าความชื้นสมดุลของพริกไปใช้เป็นพารามิเตอร์ในการสร้างสมการสมดุลมวลและความร้อนของพริกในขณะการอบแห้งอีกต่อไป จากการทดลองพบว่า 5-parameter GAB model ทำนายความชื้นสมดุลของพริกสดไม่ลวกและไม่ลวกได้ดี และ modified Oswin model สามารถทำนายความชื้นสมดุลของพริกแห้งได้ดี และพบว่าพริกสดและพริกแห้งมีค่าความชื้นสมดุลไม่เท่ากันและทำให้เกิด hysteresis loop ในช่วงอุณหภูมิที่ศึกษา อีกทั้งยังพบว่าพริกสดที่ผ่านการลวกมีพลังงานที่กระทำระหว่างพริกและน้ำสูงกว่าพริกสดไม่ลวก และเมื่อวิเคราะห์พลังงานที่ใช้ในการคายน้ำหรือดึงน้ำออกจากพริกพบว่าพริกลวกและพริกไม่ลวกต้องการพลังงานในการคายความร้อนไม่แตกต่างกันที่ความชื้นมากกว่า 10% ฐานแห้ง

Title Alternate Mathematical model for equilibrium moisture content of chillies cv. Huarau Yon