การเก็บรวบรวมสายพันธุ์และขยายพันธุ์แตงกวาเพื่อการปรับปรุงพันธุ์

Titleการเก็บรวบรวมสายพันธุ์และขยายพันธุ์แตงกวาเพื่อการปรับปรุงพันธุ์
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2539
Authorsบุบผา ใจเที่ยง, รักเกียรติ แสนประเสริฐ
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSB337 บ638
Keywordsแตงกวา--การปรับปรุงพันธ์ุ
Abstract

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ปลูกเพื่อคัดเลือกพันธุ์ที่มีอายุการเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยวผลสดนานและดกกว่าพันธุ์ทดสอบ ผลที่ได้จากการวิจัย พบว่า แตงกวาทั้ง 32 สายพันธุ์ที่นำมาปลูกคัดเลือกในแปลงทดลองของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลบราชธานี สามารถคัดพันธุ์ไว้ได้ 24 สายพันธุ์ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ สายพันธุ์แตงกวาผลสั้นมีความยาวไม่ต่ำกว่า 8 ซม. ไม่เกิน 10 ซม. 15 สายพันธุ์ และแตงกวาผลยาวหรือแตงร้านที่มีความยาวตั้งแต่ 11 ซม. ขึ้นไป 9 สายพันธุ์ สายพันธุ์ที่คัดไว้ดังกล่าวจะนำไปใช้เป็นแหล่งของลักษณะต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ในงานปรับปรุงพันธ์ุแตงกวาในโอกาสต่อไป

Title Alternate Germplasm collection of cucumber (Cucumis Sativus L.) for breeding program