คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2229 results
[ Title(Asc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
วาสนา เหง้าเกษ, กนกพร ช่างทอง, นงคราญ สระโสม, รตี โบจรัส, ศศิธร ปัจจุโส.  2552.  สื่อการสอนเพื่อการทบทวนแบบมีการโต้ตอบกับผู้เรียนโดยทันที: สำหรับวิชาแคลคูลัส 1.
สายรุ้ง สมาธิ.  2555.  สิทธิการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาการปกครองPDF icon Sairung_Samathi.pdf (2.67 MB)
บังอร ศรีพานิชกุลชัย, นิธิมา สุทธิพันธุ์, สุดารัตน์ หอมหวล, อารี วังมณีรัตน์, ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์, วริษฎา ศิลาอ่อน.  2544.  สำรวจและรวบรวมพืชสมุนไพรของจังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Bungorn_Sripanichkulchai.pdf (17.9 MB)
พัชรี น้าวานิช.  2547.  สาเหตุการไม่มารายงานตัวและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของนักเรียนโควตา ปีการศึกษา 2547. PDF icon Patcharee_Nawanich.pdf (3.62 MB)
ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์, นุตติยา วีระวัธนชัย.  2557.  สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรสและต้านอนุมูลอิสระจากช้าพลู. PDF icon Rawiwun_Kaewamatawong.pdf (5.52 MB)
นิธิศ ธานี.  2564.  สวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดอุบลราชธานี. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาเภสัชศาสตร์PDF icon Nithit_Thanee.pdf (1.61 MB)
สุพรรณี พูลผล.  2549.  สมรรถภาพทางกายของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม. PDF icon Supannee_Poo.pdf (2.34 MB)
ปฐมพร แววคุ้ม.  2563.  สมบัติเชิงหน้าที่และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของแป้งข้าวกล้องสีและการประยุกต์ใช้ ในผลิตภัณฑ์เส้นกวยจั๊บอุบล. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารPDF icon Patomporn_Waewkum.pdf (3.14 MB)
จินตหรา ปัดชาสี.  2556.  สมบัติการเรืองแสงของแคลเซียมสแตนเนตที่เจือด้วยยูโรเพียม โดยเตรียมแบบปฏิกิริยาของแข็ง. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาฟิสิกส์PDF icon Jintara_Padchasri.pdf (8.84 MB)
อิทธิพล วรพันธ์.  2549.  สมบัติการเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงของน้ำมันไบโอดีเซลผสมเอทานอล ผลกระทบต่อสมรรถนะ และการปล่อยสารมลพิษของเครื่องยนต์ดีเซล. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Ittipon_Wor.pdf (9.68 MB)
พัชพงศ์ ธรรมวงศา.  2554.  สมการชิ้นส่วนเทียบเท่าสำหรับการวิเคราะห์หาน้ำหนักวิกฤตของเสาไม้ปลายสอบ. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาPDF icon Patchapong_Thu.pdf (16.27 MB)
ประยูรศรี ฉัตรวชิรวงษ์.  2544.  สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตหัวเชื้อเห็ดเผาะ. PDF icon Prayunsri_Chatwachirawong.pdf (1.14 MB)
อินทิรา ซาฮีร์.  2541.  สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตการศึกษา 10. PDF icon Intira_Sarhi.pdf (2.51 MB)
สว่างจิต ศรีระษา, สุธิดา แจ่มใส, วิชชุดา แสงสีตา, พนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา, วุฒิพันธ์ ถือสัตย์.  2537.  สภาพปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2535. PDF icon Sawangjit_Srirasa.pdf (15.27 MB)
วรวุฒิ อินทนนท์.  2556.  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ปฏิบัติการในชีวิตประจำวันของชุมชนกับความเป็นสาธารณะ : กรณีศึกษาศูนย์เรียนรู้ชุมชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิตโพนยางคำ ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร. ปร.ด.(สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)PDF icon Worawut_Int.pdf (34.72 MB)
ชารินีย์ สวัสดิ์ตระกูล.  2552.  สถานภาพ บทบาทและการดำรงอยู่ของความเชื่อ พิธีกรรมการไหว้ศาลในชุมชนหาดสวนยา อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Charinee_Saw.pdf (27.67 MB)
กิ่งแก้ว มาพงษ์.  2564.  สถานการณ์และมุมมองต่อสมรรถนะวิชาชีพเจ้าพนักงานเภสัชกรรมในประเทศไทย. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาเภสัชศาสตร์PDF icon Kingkaew_Mapong.pdf (4.71 MB)
เขมณัฏฐ์ อัครศิวาพงษ์.  2560.  สถานการณ์การแขวนป้ายของเภสัชกร : กรณีศึกษาเขตเมืองพัทยา. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพPDF icon Khemmanat_Akkharasiwaphong.pdf (1.1 MB)
บัวแก้ว วงอำนาจ.  2557.  สถานการณ์การเลี้ยงปลานิลในกระชังและปรสิตภายนอกบริเวณแม่น้ำมูล จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเกษตรศาสตร์PDF icon Bouakeo_Vongamnath.pdf (6 MB)
พรพิมล สุริยภัทร, วสุ อมฤตสุทธิ์, รักเกียรติ แสนประเสริฐ, นพมาศ นามแดง.  2547.  สถานการณ์การผลิตการใช้ประโยชน์การวิจัยและแนวทางในการวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพของฟ้าทะลายโจรในประเทศไทย. PDF icon Pornpimol_Suriyapatr.pdf (9.29 MB)
สุภัตราภรณ์ สายสมบูรณ์.  2559.  ศึกษารูปแบบโลจิสติกส์ของสินค้าเกษตรตามการค้าผ่านแดนและการค้าชายแดนบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่สอง (จังหวัดมุกดาหาร-สะหวันนะเขต). PDF icon Supattraporn_Saysomboon.pdf (27.79 MB)
อุไร คงเมือง.  2550.  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแตกตัวของน้ำบริสุทธิ์และค่า pH ของสารละลายโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Urai_Kongmuang.pdf (57.1 MB)
มะลิวัลย์ สินน้อย.  2542.  ศึกษาปัญหาการใช้บริการสืบค้นข้อมูลสารนิเทศในห้องสมุด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. PDF icon Maliwan_Sinnoi.pdf (27.31 MB)
เชวงศักดิ์ แก้วเนตร.  2560.  ศึกษาประสิทธิภาพเชิงความร้อนและมลพิษของเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ 2 จังหวะแบบฉีดตรงเมื่อใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิง. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลPDF icon Chawengsak_Kaewnet.pdf (5.79 MB)
อัญชนา แข่งขัน.  2558.  ศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และการทำงานกลุ่มโดยการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ร่วมกับเทคนิค STAD. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษาPDF icon Anchana_Kangkan.pdf (6.3 MB)

Pages