สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตการศึกษา 10

Titleสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตการศึกษา 10
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2541
Authorsอินทิรา ซาฮีร์
Institutionคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLA1221 ร451
Keywordsการพัฒนาการศึกษา, การศึกษาขั้นมัธยม, มัธยมศึกษา
Abstract

การศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการศึกษาในเขตการศึกษา 10 โดยพิจารณาจากองค์ประกอบในด้านการจัดการศึุกษาที่เกี่ยวพันกัน 6 ด้าน ประกอบด้วยด้านครูผู้สอน ด้านนิเทศภายในโรงเรียน ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านกลุ่มโรงเรียน ด้านนักเรียนและด้านชุมชน

Fulltext: