สถานภาพ บทบาทและการดำรงอยู่ของความเชื่อ พิธีกรรมการไหว้ศาลในชุมชนหาดสวนยา อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Titleสถานภาพ บทบาทและการดำรงอยู่ของความเชื่อ พิธีกรรมการไหว้ศาลในชุมชนหาดสวนยา อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsชารินีย์ สวัสดิ์ตระกูล
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberDS ช526ส
Keywordsความเชื่อ, ชุมชนหาดสวนยา, พิธีกรรมการไหว้ศาล, พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม, ไทย--ประะเพณีและความเป็นอยู่
Abstract

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงประวัติศาสตร์วิถีชีวิตของชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ศึกษาสถานภาพและบทบาทของพิธีกรรมความเชื่อของชุมชน และการดำรงอยู่ของพิธีกรรม ความเชื่ออันหลากหลาย
ผลการศึกษาพบว่าชาวบ้านได้เข้ามาอาศัยในบริเวณรอบ ๆ กุดและบุ่งของแม่น้ำมูลเมื่อ 200 ปีมาแล้ว ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของเมืองอุบลราชธานี สาเหตุเพราะบริเวณดังกล่าวเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชผักและสัตว์น้ำ ซึ่งกลุ่มที่เข้ามาในยุคแรก ๆ จะเป็นกลุ่มหาปลา ต่อมาเมื่อชุมชนพัฒนาเป็นชุมชนท่าเรือ ทำให้กลุ่มคนที่มาจากดอนมดแดง พิบูลมังสาหาร เขื่องใน บ้านแต้ เข้ามารับแบกหามสินค้า แจวเรือรับจ้างให้กับคนในเมืองอุบลราชธานี รวมทั้งมีกลุ่มค้าขาย จนกระทั่งปี พ.ศ. 2444 ชาวบ้านได้ร่วมกันจัดตั้งเป็นหมู่บ้านหาดสวนยาอย่างถาวร ปัจจุบันหาดสวนยาอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้างทั่วไปและบางส่วนเป็นข้าราชการ ปัญหาของชุมชนที่พบบ่อยคือ การว่างงาน ครอบครัวแตกแยก เยาวชนและผู้ใช้แรงงานบางกลุ่มยังใช้ยาเสพติด ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ แหล่งน้ำสาธารณะ เช่น กุดเต่า ไม่สามารถใช้ประโยชน์เนื่องจากมีวัชพืชและป่ารก ทั้งนี้ส่วนความสัมพันธ์ของคนในชุมชนสามารถพึ่งอาศัยซึ่งกันและกันได้ในระดับหนึ่ง

Title Alternate Status, roles and the existence of beliefa and rituals of spirit house at Haad Suan Ya community, Warinchamrap district, Ubonratchathani province
Fulltext: