สภาพปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2535

Titleสภาพปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2535
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2537
Authorsสว่างจิต ศรีระษา, สุธิดา แจ่มใส, วิชชุดา แสงสีตา, พนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา, วุฒิพันธ์ ถือสัตย์
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
ISBN Number9746090119
Call NumberLB3609 ม246อบ
Keywordsมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี--นักศึกษา, สภาพปัญหา
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 7 ด้าน คือ ด้านการเรียน ด้านการเงิน ด้านสังคม ด้านที่พักอาศัย ด้านสุขภาพ ด้านการเดินทางมหาวิทยาลัย และด้านกิจกรรมและบริการ และศึกษาเปรียบเทียบสภาพปัญหาของนักศึกษา จำแนกตามเพศ ระดับชั้นปี และสาขาวิชา ผลการวิจัยโดยรวมแล้ว สภาพปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่อนข้างมาก โดยมีปัญหามากที่สุดคือ ปัญหาด้านกิจกรรมและบริการ รองลงมาคือ ปัญหาด้ารการเดินทางมามหาวิทยาลัย ปัญหาด้านการเรียน ปัญหาที่พักอาศัย แัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาด้านการเงิน และปัญหาด้านสังคม ตามลำดับ