คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2279 results
[ Title(Asc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
PDF icon Micheal_Hare.pdf (18.5 MB)
ปรัชญา ตักโพธิ์. (2552). ระบบการจัดการน้ำเสียของฟาร์มสุกร : กรณีศึกษาจีรศักดิ์ฟาร์ม. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Pratchaya_Tokpoe.pdf (32.59 MB)
PDF icon Narumit_Obuanpdf.pdf (8.29 MB)
PDF icon Anawat_Katong.pdf (14.95 MB)
PDF icon Nuengruthai_Pro.pdf (3.57 MB)
PDF icon Watcharee_Bud.pdf (3.47 MB)
PDF icon Naiyana_Saentaweesook.pdf (12.72 MB)
PDF icon Jaikaew_Tam2557.pdf (17.92 MB)
PDF icon Ratchasak_Taw.pdf (73.35 MB)
PDF icon Pisamai_Sue.pdf (6.38 MB)
PDF icon Kanjana_Treejun.pdf (3.26 MB)
PDF icon Yialaw_Gniaveu.pdf (75.95 MB)
PDF icon Supawanee_Amo.pdf (5.86 MB)
PDF icon BoonrochSrilapan.pdf (89.75 MB)
PDF icon Sommai_Chinnak.pdf (75.68 MB)
ชนัฏดา ผลานันต์. (2561). ภาษาและอุดมการณ์ในวิสัยทัศน์เทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Chanatda_Phalanan.pdf (1.98 MB)
PDF icon Chayanon_Sangsrijun.pdf (452.63 KB)
จันทิมา เอียมานนท์, & สุมนา อินทร์คำน้อย. (2539). ภาษาถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี. อุบลราชธานี: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Junthima_Earmanon.pdf (6.23 MB)
PDF icon Doungduan_Chantasureeyavich.pdf (36.58 MB)
มินตรา สาระรักษ์. (2548). ภาวะสุขภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. อุบลราชธานี: วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข.
PDF icon Mintra_Sarasuk.pdf (4.91 MB)
PDF icon Usanee_Kha.pdf (21.79 MB)
PDF icon Prajak_Pew.pdf (50.1 MB)
พิชชานันท์ สายเนตร. (2562). พื้นอัจฉริยะเพื่อผู้สูงอายุ. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Pitchanan_Sainate.pdf (16.41 MB)

Pages