ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์สตรีบ้านท่าไคร้เหนือ ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

Titleภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์สตรีบ้านท่าไคร้เหนือ ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsอุษณีย์ คะบุตร
Degreeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์
Institutionคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHG อ863ภ
Keywordsกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต--การบริหาร--ร้อยเอ็ด, ภาวะผู้นำ, ภาวะผู้นำของสตรี, สหกรณ์ออมทรัพย์--ร้อยเอ็ด
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์สตรีบ้านท่าไคร้เหนือ ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการกลุ่ม และความเข้มแข็งของกลุ่มโดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสังเกต สัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มย่อยจากผู้ให้ข้อมูลหลักประกอบด้วย ผู้บริหารและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ ผลการวิจัยประการแรก พบว่าในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์สตรีบ้านท่าไคร้เหนือ ผู้บริหารได้ใช้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงทั้ง 4 มิติ คือ 1) ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมคติ ผู้บริหารอดทนต่อคำวิพากษ์วิจารณ์ มีความเสียสละ มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจรติ โปร่งใสในการทำงาน ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด อุทิศเวลาให้กับงาน ไม่ทุจริตต่อหน้าที่ มีครอบครัวที่ปฏิบัติตัวเป็นต้นแบบที่ดีมีคุณธรรม ยึดถือเป็นกฎจารีตดั้งเดิม 2)ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ผู้บริหารสร้างความเชื่อมั่นและสร้างอุดมการณ์กลุ่มร่วมกันให้กับสมาชิก โดยชี้ให้สมาชิกได้เห็นถึงผลประโยชน์ของกลุ่มที่เกิดขึ้น 3) ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ผู้บริหารนำเอาความรู้ที่ได้มาจากการอบรม การศึกษาดูงานมาแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้บริหารกลุ่มด้วยกันเพื่อเสริมทักษะปัญญาในการบริหารจัดการกลุ่ม โดยการเรียนรู้แบบปฏิบัติการจริง คือ การลงมือทำงานด้วยกัน รวมทั้งการกระตุ้นให้เกิดความท้าทาย โดยการกระตุ้นสมาชิกให้ได้รับรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่มโดยการชี้แจงสถานะการเงินของแต่ละปีให้สมาชิกได้รับทราบ และได้เห็นถึงผลงานร่วมกัน มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลา และ 4)ด้านการคำนึงถึงปัจเจกบุคคล
ประการที่สอง พบว่า ในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ ผู้บริหารมีการบริหารจัดการกลุ่มใน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) การจัดการด้านการเงิน 2) การจัดการด้านทรัพยากรบุคคล 3) การจัดการด้านวัสดุสำนักงาน และ 4) ด้านการพัฒนาความรู้และสร้างเครือข่าย
ประการที่สาม พบว่า มีการใช้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงทั้ง 4 ด้าน ในการจัดการด้านการเงิน ประกอบด้วย การรับฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การให้กู้ยืมเงิน และการจัดสรรผลประโยชน์ตอบแทน การจัดการด้านทรัพยากรบุคคล การเลือกตั้งผู้บริหารกลุ่ม การกำหนดโครงสร้างการบริหารงานที่รัดกุมและคล่องตัวเพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานภายในและการตรวจสอบ
ประการที่สี่ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการกลุ่ม ปัญหาสมาชิกไม่ส่งใช้เงินออม เงินกู้ และดอกเบี้ย แนวทางการแก้ไขปัญหาคือ ตั้งกฎกติกายึดถือปฏิบัติร่วมกัน ปัญหาการเรียนรู้การทำบัญชี แก้ไขปัญหาโดยการสร้างแรงบันดาลใจและการกระตุ้นทางปัญญาทำให้เรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่ง่าย ปัญหาความถดถอยทดท้อใจของผู้บริหารจากการถูกกล่าวหา นินทา แก้ไขปัญหาโดย การกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ขณะที่ปัญหาที่ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาคือ การขาดคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถและจิตอาสาเข้ามาสืบทอดการดำเนินงานของกลุ่มฯ และเรียนรู้การทำงานของกลุ่ม ผู้บริหารได้แก้ไขปัญหาโดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้และแนวคิดให้เกิดขึ้นกับคนรุ่นใหม่จากการให้ความช่วยเหลืองานกลุ่ม หรืองานเล็กน้อย ๆ ในกลุ่ม ในด้านการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ตามความถนัดที่มีอยู่
ประการสุดท้าย ด้านความเข้มแข็งของกลุ่ม พบว่ากลุ่มมีผลเงินกำไรจากการบริหารจัดการกลุ่มเพิ่มขึ้นทุกปีที่นำมาจัดสรรเป็นผลประโยชน์แก่สมาชิกแต่ละคนและผลประโยชน์ส่วนร่วม กลุ่มมีสภาพคล่องสูงในการบริหารจัดการมีเงินให้สมาชิกได้กู้ยืม ในปัจจุบัน มีเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มประมาณ 1,460,000 บาท สมาชิกมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากเริ่มแรกของการจัดตั้งกลุ่มมีสมาชิกจำนวน 17 คน มาเป็น 130 คน คนในชุมชนมีการทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้ได้เรียนรู้นิสัยใจคอซึ่งกันและกันและมีความสัมพันธ์กันมากขึ้น และผู้บริหารกลุ่มออมทรัพย์สตรีมีความรู้ในการบริหารจัดการกลุ่มนำไปสู่การพัฒนากองทุนหรือวิสาหกิจชุมชนอื่น ๆ ในหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ เช่น กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นต้น

Title Alternate Transformational leadership of the administrators within the administration Ban Takrai Nuea women saving groups, Khunmuang Sub District, Selaphum District, Roi Et Province
Fulltext: