คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 193 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การสอนวิทยาศาสตร์  [Clear All Filters]
2563
โชคชัย แจวิจารณ์.  2563.  การประยุกต์ใช้ Arduino สำหรับปฏิบัติการราคาถูกเพื่อพัฒนาแนวคิดนักเรียนเรื่องความดันและแรงลอยตัว. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Chokchai_Jaewijarn.pdf (3.38 MB)
ศักดิ์ชัย ราชนิยม.  2563.  การพัฒนาความเข้าใจแนวคิดและการวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบ ILDs เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์และกฎการอนุรักษ์พลังงานกล. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต-- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Sakchai_Rachniyom.pdf (5.77 MB)
เอกพงศ์ บัวชุม.  2563.  การพัฒนาทักษะกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและแนวคิด เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ด้วยชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่อง หุ่นยนต์เดินตามเส้นอัตโนมัติ. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Ekapong_Buachoom.pdf (6.73 MB)
อำพร ฟ้าห่วน.  2563.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Amporn_Fahuan.pdf (7.41 MB)
ศรัญญา ศรีเนตร.  2563.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องระบบหายใจด้วยกิจกรรมการลงมือปฏิบัติบนพื้นฐานการสืบเสาะวิทยาศาสตร์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Sarunya_Srinet.pdf (5.69 MB)
นภาพร เทียมทะนง.  2563.  การพัฒนามโนมติของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยชุดการทดลองอย่างง่าย เรื่องโมเมนต์ของแรง. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Napaporn_Thiamthanong.pdf (8.45 MB)
สุวรรณี โลมกลาง.  2563.  การศึกษาแบบจำลองความคิดจากการวาดภาพ เรื่องระบบสุริยะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Suwannee_Lomklang.pdf (6.15 MB)
ทิวากร แก่นษา.  2563.  การอธิบายแบบ ข้อสรุป-หลักฐาน-เหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากการทดลองเรื่องแรงและการเคลื่อนที่. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Tiwagorn_Kansa.pdf (2.46 MB)
อนุรักษ์ สงัด.  2563.  วิธีการสืบเสาะเพื่อพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของแสงและแสงเชิงเรขาคณิต. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษาPDF icon Anurak_Sangud.pdf (2.51 MB)
อิสสระ พิมวัน.  2563.  แบบจำลองการหักเหของแสงอย่างง่ายเพื่อส่งเสริมแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Itsara_Phimwan.pdf (5.04 MB)
2562
ภัควรัญญู วิจิตรวงศ์วาน.  2562.  การพัฒนาความเข้าใจแนวคิด เรื่องการสั่นพ้องของเสียงโดยใช้กิจกรรมลงมือปฏิบัติ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา PDF icon Pakawarunyu_Wijitwongwan.pdf (26.45 MB)
ภัทราวรรณ ศุภเลิศ.  2562.  การพัฒนาชุดการทดลองโดยอาศัยระบบของไหลจุลภาคที่ประดิษฐ์มาจากกระดาษ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจมโนมติ เรื่องการไทเทรตกรด-เบส. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Phattaravan_Supalert.pdf (117.94 MB)
ภัทราวรรณ ศุภเลิศ.  2562.  การพัฒนาชุดการทดลองโดยอาศัยระบบของไหลจุลภาคที่ประดิษฐ์มาจากกระดาษ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจมโนมติ เรื่องการไทเทรตกรด-เบส. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Phattaravan_Supalert.pdf (117.94 MB)
อรรถพล กุลบุตร.  2562.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การหายใจระดับเซลล์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยกิจกรรมเกมและการลงมือปฏิบัติบนฐานการสืบเสาะวิทยาศาสตร์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Autthapon_Kunlabut.pdf (100.99 MB)
อรวรรณ กุมารสิทธิ์.  2562.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ไฟฟ้าและแม่เหล็ก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Orawan_Kumarnsit.pdf (2.84 MB)
วนิดา กำแมด.  2562.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ระบบอวัยวะในร่างกายของเรา ด้วยกิจกรรมเกมบนฐานการสืบเสาะวิทยาศาสตร์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Wanida_Kammad.pdf (4.08 MB)
วรันภัทร รัตนการุณจิต.  2562.  การพัฒนาวิธีทางเลือกในการวิเคราะห์ไอออนเหล็กในน้ำด้วยการวิเคราะห์ความเข้มสีโดยใช้สมาร์ทโฟนเป็นตัวช่วยสำหรับวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษา. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Waranphat_Rattanakaroonjit.pdf (80.36 MB)
2561
กานดา สุภาพันธ์.  2561.  การบูรณาการสะเต็มศึกษาสู่ชั้นเรียนเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง กลศาสตร์ของไหลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Kanda_Supapunt.pdf (1.43 MB)
ชาลี มีวงศ์.  2561.  การพัฒนาความเข้าใจมโนมติ เรื่อง พันธะโคเวเลนต์และรูปร่างโมเลกุลของสารโคเวเลนต์ ด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้นตอนร่วมกับแบบจำลองเชิงกายภาพ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 /. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Chalee_Meewong.pdf (1.66 MB)
กฤษฎา พนันชัย.  2561.  การพัฒนาความเข้าใจมโนมติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง พันธะไอออนิก และคุณสมบัติของสารประกอบไอออนิกด้วยโมเดลระดับอนุภาค. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Kritsada_Pananchai.pdf (2.6 MB)
นูรีดา เจ๊ะโซ๊ะ.  2561.  การพัฒนาความเข้าใจแนวคิด เรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ โดยใช้แนวทางการเรียนรู้เชิงรุก. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Nureeda_Chesoh.pdf (5.04 MB)
สุมาลี เมืองจันทร์.  2561.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสงโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Sumalee_Muangjun.pdf (2.11 MB)
ดรุณตรีย์ เหลากลม.  2561.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โมเมนตัมและการชน ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Daroontree_Laoklom.pdf (6.91 MB)

Pages