คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 184 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การสอนวิทยาศาสตร์  [Clear All Filters]
2563
โชคชัย แจวิจารณ์.  2563.  การประยุกต์ใช้ Arduino สำหรับปฏิบัติการราคาถูกเพื่อพัฒนาแนวคิดนักเรียนเรื่องความดันและแรงลอยตัว. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Chokchai_Jaewijarn.pdf (3.38 MB)
ศักดิ์ชัย ราชนิยม.  2563.  การพัฒนาความเข้าใจแนวคิดและการวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบ ILDs เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์และกฎการอนุรักษ์พลังงานกล. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต-- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Sakchai_Rachniyom.pdf (5.77 MB)
นภาพร เทียมทะนง.  2563.  การพัฒนามโนมติของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยชุดการทดลองอย่างง่าย เรื่องโมเมนต์ของแรง. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Napaporn_Thiamthanong.pdf (8.45 MB)
อนุรักษ์ สงัด.  2563.  วิธีการสืบเสาะเพื่อพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของแสงและแสงเชิงเรขาคณิต. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา Anurak_Sangud.pdf (2.51 MB)
2562
ภัควรัญญู วิจิตรวงศ์วาน.  2562.  การพัฒนาความเข้าใจแนวคิด เรื่องการสั่นพ้องของเสียงโดยใช้กิจกรรมลงมือปฏิบัติ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Pakawarunyu_Wijitwongwan.pdf (26.45 MB)
ภัทราวรรณ ศุภเลิศ.  2562.  การพัฒนาชุดการทดลองโดยอาศัยระบบของไหลจุลภาคที่ประดิษฐ์มาจากกระดาษ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจมโนมติ เรื่องการไทเทรตกรด-เบส. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Phattaravan_Supalert.pdf (117.94 MB)
ภัทราวรรณ ศุภเลิศ.  2562.  การพัฒนาชุดการทดลองโดยอาศัยระบบของไหลจุลภาคที่ประดิษฐ์มาจากกระดาษ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจมโนมติ เรื่องการไทเทรตกรด-เบส. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Phattaravan_Supalert.pdf (117.94 MB)
อรรถพล กุลบุตร.  2562.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การหายใจระดับเซลล์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยกิจกรรมเกมและการลงมือปฏิบัติบนฐานการสืบเสาะวิทยาศาสตร์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Autthapon_Kunlabut.pdf (100.99 MB)
อรวรรณ กุมารสิทธิ์.  2562.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ไฟฟ้าและแม่เหล็ก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Orawan_Kumarnsit.pdf (2.84 MB)
วนิดา กำแมด.  2562.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ระบบอวัยวะในร่างกายของเรา ด้วยกิจกรรมเกมบนฐานการสืบเสาะวิทยาศาสตร์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Wanida_Kammad.pdf (4.08 MB)
วรันภัทร รัตนการุณจิต.  2562.  การพัฒนาวิธีทางเลือกในการวิเคราะห์ไอออนเหล็กในน้ำด้วยการวิเคราะห์ความเข้มสีโดยใช้สมาร์ทโฟนเป็นตัวช่วยสำหรับวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษา. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Waranphat_Rattanakaroonjit.pdf (80.36 MB)
2561
กานดา สุภาพันธ์.  2561.  การบูรณาการสะเต็มศึกษาสู่ชั้นเรียนเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง กลศาสตร์ของไหลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Kanda_Supapunt.pdf (1.43 MB)
ชาลี มีวงศ์.  2561.  การพัฒนาความเข้าใจมโนมติ เรื่อง พันธะโคเวเลนต์และรูปร่างโมเลกุลของสารโคเวเลนต์ ด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้นตอนร่วมกับแบบจำลองเชิงกายภาพ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 /. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Chalee_Meewong.pdf (1.66 MB)
กฤษฎา พนันชัย.  2561.  การพัฒนาความเข้าใจมโนมติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง พันธะไอออนิก และคุณสมบัติของสารประกอบไอออนิกด้วยโมเดลระดับอนุภาค. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Kritsada_Pananchai.pdf (2.6 MB)
นูรีดา เจ๊ะโซ๊ะ.  2561.  การพัฒนาความเข้าใจแนวคิด เรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ โดยใช้แนวทางการเรียนรู้เชิงรุก. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Nureeda_Chesoh.pdf (5.04 MB)
สุมาลี เมืองจันทร์.  2561.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสงโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Sumalee_Muangjun.pdf (2.11 MB)
ดรุณตรีย์ เหลากลม.  2561.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โมเมนตัมและการชน ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Daroontree_Laoklom.pdf (6.91 MB)
จุลลดา ทำประเสริฐ.  2561.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องหน่วยของสิ่งมีชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Junlada_Thamprasert.pdf (61.19 MB)
จุลลดา ทำประเสริฐ.  2561.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องหน่วยของสิ่งมีชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Junlada_Thamprasert.pdf (61.19 MB)
บุญศรี วราพุฒ.  2561.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการสืบพันธุ์ของพืชและจำแนกพืช โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Boonsri_Waraput.pdf (4.09 MB)
ยามีละห์ ดำเต๊ะ.  2561.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ โดยจัดการเรียนรูปแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Yamilah_Damteh.pdf (3.92 MB)
อรุณี จันทร์หอม.  2561.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง สารพันธุกรรม โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะวิทยาศาสตร์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Arunee_Chanhom.pdf (3.89 MB)
กุสุมา แสงศรี.  2561.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องปฏิกิริยาเคมี ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา KusumaSangsee.pdf (6.2 MB)
ณัฐนันท์ เฉลียวพงษ์.  2561.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทดลอง เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับเทคนิคทำนาย-สังเกต-อธิบาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Natthanun_Chaliawpong.pdf (54.82 MB)
นราภรณ์ ชัยบัวแดง.  2561.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการเรียนรู้สะเต็มศึกษา. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Naraporn_Chaibuadang.pdf (4.37 MB)

Pages