การบูรณาการสะเต็มศึกษาสู่ชั้นเรียนเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง กลศาสตร์ของไหลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Titleการบูรณาการสะเต็มศึกษาสู่ชั้นเรียนเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง กลศาสตร์ของไหลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2561
Authorsกานดา สุภาพันธ์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC ก432 2561
Keywordsกลศาสตร์ของไหล, การสอนวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน, สะเต็มศึกษา, เทคโนโลยี
Abstract

เราได้ออกแบบกิจกรรมกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือเพื่อพัฒนาความเข้าใจวิชาฟิสิกส์ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล เจตคติต่อวิชาฟิสิกส์ สร้างความรู้คงทนแก่ผู้เรียน กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วยการทดลองเกี่ยวกับความหนาแน่น ความดัน แรงลอยตัว ความดันบรรยากาศ และพลศาสตร์ของไหล บทเรียนได้มีการบูรณาการตามหลักของสะเต็มศึกษา จากการจัดการเรียนรู้ เราพบว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นและตั้งใจเรียนมาก ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีเจตคติต่อการเรียนฟิสิกส์เพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 05. และนักเรียนมีความรู้ที่คงทนมากขึ้น

Title Alternate Integration of stem education in to classrooms on fluid mechanics for high school
Fulltext: