การพัฒนาความเข้าใจแนวคิดและการวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบ ILDs เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์และกฎการอนุรักษ์พลังงานกล

Titleการพัฒนาความเข้าใจแนวคิดและการวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบ ILDs เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์และกฎการอนุรักษ์พลังงานกล
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2563
Authorsศักดิ์ชัย ราชนิยม
Degreeปรัชญาดุษฎีบัณฑิต-- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC ศ324 2563
Keywordsกฎการอนุรักษ์พลังงานกล, การสอนวิทยาศาสตร์, การสอนแบบ ILDs, การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์, ฟิสิกส์
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างและหาประสิทธิภาพชุดการทดลองเอนกประสงค์สําหรับการบูรณาการสอน เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์และกฎการอนุรักษ์พลังงานกล (2) ออกแบบและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ ILDs และ (3) พัฒนาความเข้าใจในแนวคิด เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์และกฎการอนุรักษ์พลังงานกล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จํานวน 40 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วย ชุดการทดลองเอนกประสงค์แผนการจัดการเรียนรู้แบบทดสอบวัดความเข้าใจ แบบสังเกตพฤติกรรม ผลการวิจัยพบว่า ชุดการทดลองอเนกประสงค์ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพทางวิทยาศาสตร์เท่ากับ 96.33 เปอรเซ็นต์นักเรียนมีความเข้าใจในแนวคิดฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์และกฎการอนุรักษ์พลังงานกลสูงขึ้นที่ระดับนัยสําคัญ .05 มีความก้าวหน้าทางการเรียนเฉลี่ยทั้งชั้นอยูในระดับปานกลาง ( เท่ากับ 0.64) และมีความรู้ที่คงทน พฤติกรรมโดยรวมของนักเรียนและครูผู้สอนตลอดการจัดการเรียนรู้มีลักษณะแบบเชิงรุก

Title Alternate The conceptual understanding development and behavioral learning analysis based on ILDs teaching in projectile motion and law conservation of mechanical energy