การพัฒนาความเข้าใจมโนมติ เรื่อง พันธะโคเวเลนต์และรูปร่างโมเลกุลของสารโคเวเลนต์ ด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้นตอนร่วมกับแบบจำลองเชิงกายภาพ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 /

Titleการพัฒนาความเข้าใจมโนมติ เรื่อง พันธะโคเวเลนต์และรูปร่างโมเลกุลของสารโคเวเลนต์ ด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้นตอนร่วมกับแบบจำลองเชิงกายภาพ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 /
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2561
Authorsชาลี มีวงศ์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQD ช527 2561
Keywordsการสอนวิทยาศาสตร์, การเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้นตอน, พันธะเคมี, วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), แบบจำลองเชิงกายภาพ, โมเลกุล
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเข้ามโนมติ เรื่อง พันธะโคเวเลนต์และรูปร่างโมเลกุลของสารโคเวเลนต์ด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ร่วมกับการใช้แบบจําลองเชิงกายภาพ โดยมีกลุ่มที่ศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 29 คน จากโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการทดลองแบบสืบเสาะร่วมกับจําลองเชิงกายภาพ จํานวน 12 ชั่วโมง และเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวัดความเข้าใจมโนมติแบบวินิจฉัยสองลําดับขั้น จํานวน 20 ข้อ โดยนักเรียนมีคะแนนความเข้าใจมโนมติหลังเรียน (mean 23.64, SD 4.96) สูงกว่าก่อนเรียน (mean 11.11, SD 3.08) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 โดยหลังเรียนมีผลรวมร้อยละของนักเรียนที่ไม่มีความเข้าใจมโนมติ และความเข้าใจมโนมติผิด (NU+MU) ลดลงจากก่อนเรียนเป็น 2.93 และ มีความเข้าใจมโนมติถูกต้องบางส่วน และผิดบางส่วน (PMU) ลดลงจากก่อนเรียนเป็น 16.38 ส่วนผลรวมร้อยละของนักเรียนที่มีความเข้าใจมโนมติถูกต้องเป็นส่วนใหญ่และถูกต้องสมบูรณ์ (PU+SU) เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนเป็น 34.31 แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะนี้ สามารถพัฒนาความเข้าใจมโนมติในเรื่องนี้ของนักเรียนได้

Title Alternate Development of conceptual understanding of covalent bonding and molecular shapes of covalent compounds by using 5e inquiry learning incorporated with physical models for grade 10 students
Fulltext: