การอธิบายแบบ ข้อสรุป-หลักฐาน-เหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากการทดลองเรื่องแรงและการเคลื่อนที่

Titleการอธิบายแบบ ข้อสรุป-หลักฐาน-เหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากการทดลองเรื่องแรงและการเคลื่อนที่
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2563
Authorsทิวากร แก่นษา
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Keywordsการสอนวิทยาศาสตร์, การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้, คำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและใช้เกณฑ์ประเมินคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์สำหรับแนวคิดเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ตามกรอบแนวคิดของ McNeill และ Krajcik หลังการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ และศึกษาการอธิบายแบบ ข้อสรุป-หลักฐาน-เหตุผล ของนักเรียนจากการทดลองเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ กลุ่มตัวอย่างถูกเลือกแบบเจาะจงจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 52 คน ที่เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้การทดลองแบบสืบเสาะหาความรู้จำนวน 3 แผน และแบบประเมินการสร้างคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ 4 ข้อ ได้แก่ 1) การเคลื่อนที่ของวัตถุ ในแนวดิ่งภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก 2) ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับความเร่ง และมวลกับความเร่ง 3) การหาขนาดและทิศทางของแรงลัพธ์ของแรงสองแรง และ 4) การเคลื่อนที่แนวโค้งภายใต้แรง โน้มถ่วงของโลก ผลการวิจัยพบว่า เกณฑ์การวิเคราะห์การสร้างคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ จากกระบวนการของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีประสิทธิภาพ และมีความเป็นปรนัยและแปรผลง่ายในการนำไปใช้ เมื่อนำเกณฑ์การวิเคราะห์การสร้างคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์นี้ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างพบว่านักเรียนได้คะแนนข้อสรุปหรือข้อกล่าวอ้าง หลักฐาน และการให้เหตุผล ร้อยละ 66.73, 39.42 และ 55.58 ตามลำดับ

Title Alternate The claim evidence reasoning explanation of grade 11 students by force and motion experiments
Fulltext: