การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โมเมนตัมและการชน ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก

Titleการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โมเมนตัมและการชน ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2561
Authorsดรุณตรีย์ เหลากลม
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC ด132 2561
Keywordsการสอนวิทยาศาสตร์, กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก, โมเมนตัม (กลศาสตร์)--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องโมเมนตัมและการชน โดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนป่าติ้ว วิทยา อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 36 คน ได้มาจากการเลือก แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก จำนวน 5 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจในการเรียน สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสถิติค่า t จากการวิจัย พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก เรื่องโมเมนตัมและการชน มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 78.63/76.20 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ และนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการเรียนด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกในระดับมาก

Title Alternate Development students' learning achievement on momentum and collision using active learning activities