การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น

Titleการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2563
Authorsอำพร ฟ้าห่วน
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Keywordsการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น, การสอนวิทยาศาสตร์, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพและดัชนีประสิทธิผลของแผนการ จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3) ศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียน () กลุ่มที่ศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 39 คน โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 5 แผน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ ขั้นตอนการวิจัยประกอบด้วย การทดสอบก่อนเรียน จัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ และการทดสอบหลังเรียน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) และค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับร้อยละ 84.82/82.24 และ 72.36 ตามลำดับ นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (ร้อยละ 82.24) สูงกว่าก่อนเรียน (ร้อยละ 35.77) อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 โดยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากระดับไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำไปสู่ระดับดีเยี่ยม และนักเรียนทั้งชั้น มีความก้าวหน้าทางการเรียน () เท่ากับ 0.7236 จัดเป็นความก้าวหน้าอยู่ในระดับสูง

Title Alternate The development of learning achievement of grade 9 students by using inquiry cycles (5E) in genetic inheritance
Fulltext: