การพัฒนามโนมติของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยชุดการทดลองอย่างง่าย เรื่องโมเมนต์ของแรง

Titleการพัฒนามโนมติของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยชุดการทดลองอย่างง่าย เรื่องโมเมนต์ของแรง
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2563
Authorsนภาพร เทียมทะนง
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC น197 2563
Keywordsการพัฒนามโนมติ, การสอนฟิสิกส์, การสอนวิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์ -- การศึกษาและการสอน(มัธยมศึกษา)
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดการทดลองอย่างง่ายและพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่องโมเมนต์ของแรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1 ห้อง 24 คน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยการวิจัยเป็นแบบ one-group pretest-posttest design เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดการทดลองอย่างง่าย เรื่อง โมเมนต์ของแรง แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบวัดมโนมติ วิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบค่าทีแบบ กลุ่มตัวอย่างไม่อิสร ะ ( t-test for dependent sample) วิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรียนด้วยวิธีของ Hake (normalized gain, ) และวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า ชุดการทดลองอย่างง่ายที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพโดยมีค่าความคลาดเคลื่อนจากทฤษฎีน้อยกว่าร้อยละ 5 และคุณภาพชุดการทดลองจากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านฟิสิกส์มีค่าเฉลี่ย 3.80 จาก 4.00 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก และจากการนำชุดการทดลองที่สร้างขึ้นไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ พบว่านักเรียนมีมโนมติหลังเรียนที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความก้าวหน้าทางการเรียน ( = 0.8) จัดเป็นความก้าวหน้าในระดับสูงและความสัมพันธ์ของคะแนนคำถามท้ายการทดลองกับคะแนนหลังเรียนของนักเรียนทั้งหมด พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson correlation coefficient) rXY เท่ากับ 0.755 แสดงว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการทดลองอย่างง่าย เรื่อง โมเมนต์ของแรงที่สร้างขึ้นสามารถพัฒนามโนมติวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้

Title Alternate The development of concept in grade 8 student with the simple moment experiment