คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2251 results
[ Title(Desc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
พงษ์เทพ บุญกล้า.  2562.  เรื่องเล่าประมงพื้นบ้านปากมูนกับปฏิบัติการในชีวิตประจำวัน. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษาPDF icon Phonhthep_Bunkla.pdf (73.44 MB)
ศิลปกร ล้อมวิไลวงศ์.  2555.  เวียดนามในลาว : กระบวนการปรับตัวและธำรงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ที่ปรากฎผ่านในชีวิตประจำวันของแรงงานข้ามชาติชาวเวียดนามในเมืองทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนาPDF icon Silapakone_Lom.pdf (10.6 MB)
จารุพันธ์ ไพพูลพิมพ์.  2557.  เส้นโค้งความเค้น-ความเครียดของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาPDF icon Jaruphan_Phaiphulphim.pdf (1.02 MB)
นันทนิจ มีสวัสดิ์.  2551.  เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดของยากลุ่ม Selective cox-2 inhibitors ในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกและการบริหารPDF icon Nantanit_Meesawad.pdf (87.21 MB)
พระเมษชัย ใจสำราญ.  2559.  แนวคิดปิตาธิปไตยในพระวินัยปิฎก. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาการปกครองPDF icon PhraMechai_Jaisamran.pdf (46.85 MB)
วิจิตรา รุ่งแสง.  2564.  แนวคิดเกี่ยวกับเด็กและคุณค่าในวรรรกรรมเยาวชนของสุมาลี บำรุงสุข. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาภาษาไทยPDF icon Wijittra_Ruanseang.pdf (3.04 MB)
รุจิราพร ศรีพัทยากร.  2555.  แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์PDF icon Rujiraporn_Sripattayakorn.pdf (8.26 MB)
จุฑารัช จักรศรี.  2555.  แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์PDF icon Jutharat_Jaksri.pdf (937.57 KB)
ฉัตรฤดี ศิริลำดวน.  2551.  แนวทางการปรับปรุงการฝังกลบมูลฝอยของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมPDF icon Chadrudee_Sirilamduan.pdf (13.3 MB)
นันท์ภาอร อุ่นซิม.  2555.  แนวทางการพัฒนากระบวนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์PDF icon Nanphaon_Ounsim.pdf (1.17 MB)
สายรุ้ง ดินโคกสูง, บงกช คูณผล.  2550.  แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ตลาดบริการและศักยภาพการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ กรณีศึกษา :บ้านหนองหล่ม อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร. PDF icon Sairung_Dinkoksung.pdf (3.69 MB)
ดุสิต สิงห์ศิริ.  2554.  แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานวิทยุชุมชนต้นแบบ : กรณีศึกษาวิทยุชุมชน วัดบ้านหนองหลัก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี. รป.ม (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)PDF icon Dusit_Sin.pdf (8.47 MB)
ขนิษฐา นภาเพชร.  2560.  แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของบ้านเปือยหัวดง ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต--สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวPDF icon Khanittha_Napapet.pdf (5.26 MB)
ธันยาภรณ์ อสิพงษ์.  2564.  แนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างสร้างสรรค์ ชุมชนบ้านสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการPDF icon Tanyapon_Asipong.pdf (5.87 MB)
พิสมัย ทองมั่น.  2559.  แนวทางการพัฒนาด่านศุลกากรช่องเม็ก. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์PDF icon Pissamai_Thongman.pdf (2.35 MB)
สกุณา รัตนประภา.  2556.  แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพงานธุรการ : กรณีศึกษาสำนักงานเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์PDF icon Sakuna_Rat.pdf (36.18 MB)
ประทับใจ สิกขา.  2553.  แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และต้นแบบบรรจุภัณฑ์ : กรณีศึกษาสถานประกอบการในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Pratubjai_Sikka.pdf (23.47 MB)
วิชชุดา วงศ์พาณิชย์.  2556.  แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการยางพาราของกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง. รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต--สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์PDF icon Witchuda_Won.pdf (10.31 MB)
ปริวรรต สมนึก.  2559.  แนวทางการพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยวของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560. PDF icon Pariwat_Somnuek.pdf (71.29 MB)
จันทร์สมร ไชยราช.  2558.  แนวทางการพิจารณาการจัดการขยะมูลฝอยในโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาPDF icon Chansamone_Xaiyalath.pdf (26.95 MB)
กิแก้ว แสงพระจันทร์.  2563.  แนวทางการยกระดับคุณภาพการบริการร้านอาหารสำหรับนักท่องเที่ยวชาวลาว นครปากเซ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการPDF icon Kikeo_Sangphachan.pdf (5.09 MB)
กิตต์กวินเดชน์ วงศ์หมั่น.  2561.  แนวทางการยกระดับคุณภาพบริการนำเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของผู้นำเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี). ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวPDF icon Kitkawindet_Wongmun.pdf (5.61 MB)
จรรยา อินทรหนองไผ่, สุกัญญา คลังสินศิริกุล.  2558.  แนวทางการลดพิษของหัวกลอยและหาสารที่มีฤทธิ์ในการกำจัดแมลงจากน้ำล้างหัวกลอย. PDF icon Janya_Inthornnongphai.pdf (1.07 MB)
มารีนา มะหนิ, อภิญญา เอกพงษ์.  2544.  แนวทางการอบแห้งหอมหัวใหญ่ที่เหมาะสม. PDF icon Marina_Manhi.pdf (2.84 MB)
ศักดิ์ชาย สิกขา.  2550.  แนวทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ. PDF icon Sakchai_Sikka2550.pdf (116.7 MB)

Pages