คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2279 results
Title [ Type(Asc)] Year
วิทยานิพนธ์/Thesis
PDF icon Patchapong_Thu.pdf (16.27 MB)
PDF icon Worawut_Int.pdf (34.72 MB)
PDF icon Charinee_Saw.pdf (27.67 MB)
PDF icon Kingkaew_Mapong.pdf (4.71 MB)
เขมณัฏฐ์ อัครศิวาพงษ์. (2560). สถานการณ์การแขวนป้ายของเภสัชกร : กรณีศึกษาเขตเมืองพัทยา. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Khemmanat_Akkharasiwaphong.pdf (1.1 MB)
PDF icon Bouakeo_Vongamnath.pdf (6 MB)
PDF icon Urai_Kongmuang.pdf (57.1 MB)
PDF icon Chawengsak_Kaewnet.pdf (5.79 MB)
PDF icon Anchana_Kangkan.pdf (6.3 MB)
PDF icon Sukhon_Muangkhot.pdf (26.85 MB)
PDF icon Chumpol_Kakkaew.pdf (144.4 MB)
PDF icon Adethepchaikarn_Pac.pdf (20.44 MB)
PDF icon Tim_Manykham.pdf (11.22 MB)
PDF icon Panitnan_Wee.pdf (54.64 MB)
PDF icon Kongkul_Kulkaew.pdf (55.43 MB)
PDF icon Pipatchai_Cho.pdf (20.79 MB)
PDF icon Thachuda_Phannikul.pdf (102.86 MB)
PDF icon Nirun_Sommut.pdf (10.82 MB)
PDF icon Chamnan_Poonsawat.pdf (2.03 MB)
PDF icon Phajongjit_Pijitbanjong.pdf (2.16 MB)
PDF icon Thanatkij_Srichok.pdf (4.97 MB)
PDF icon Suppachai_Chainarong.pdf (2.93 MB)
PDF icon Ganokgarn_Jirasirilerd.pdf (55.65 MB)
นุชสรา เกรียงกรกฎ. (2550). วิธีการเมตาฮิวริสติกสำหรับปัญหาการจัดสมดุลสายการประกอบ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Nuchsara_Kriengkorakot.pdf (138.4 MB)

Pages