วิธีฮิวริสติกสำหรับปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะที่มีสินค้าหลายชนิด กรณีศึกษา : โรงงานน้ำดื่ม น้ำแข็ง ลานทอง

Titleวิธีฮิวริสติกสำหรับปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะที่มีสินค้าหลายชนิด กรณีศึกษา : โรงงานน้ำดื่ม น้ำแข็ง ลานทอง
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2554
Authorsพิพัฒชัย ชอบงาม
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHD พ696
Keywordsการกำหนดลำดับงาน, การขนส่ง--การจัดการ, น้ำดื่มบรรจุขวด--การขนส่ง--อุบลราชธานี, อุตสาหกรรมน้ำดื่มบรรจุขวด--การขนส่ง--อุบลราชธานี
Abstract

การศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ระยะทางรวมต่ำสุด ภายใต้เงื่อนไขความต้องการสินค้าของลูกค้าแต่ละรายไม่แน่นอน และความจุของยานพาหนะมีจำนวนจำกัด ในการขนส่งสินค้าแต่ละชนิดกระบวนการทำงานของ GRASP แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรก เป็นการสร้างคำตอบเริ่มต้น (Initial solution phase) ซึ่งพิจารณาพื้นที่ของคำตอบที่เป็นไปได้ที่ไม่ขัดแย้งกับเงื่อนไข และระยะที่สองเป็นการปรับปรุงคุณภาพคำตอบ ผู้วิจัยเสนอนโยบายการบรรทุกสินค้าขึ้นบนยานพาหนะ 2 นโยบาย คือ นโยบายที่ 1 ใช้ค่าเฉลี่ยความต้องการสินค้าของลูกค้าแต่ละรายในการจัดสินค้า นโยบายที่ 2 พิจารณาใช้ค่าความต้องการสินค้าสูงสุดและต่ำสุดในการจัดสินค้า ผลการทดสอบพบว่า นโยบายที่ 1 ให้ผลลัพธ์อยู่ในระดับที่ดีสุด สามารถลดระยะทางขนส่งจากเดิม 95.57 กิโลเมตรต่อวัน ลดลงเหลือ 82.58 กิโลเมตรต่อวัน มีสายส่งเกิดขึ้น 4 เส้นทาง และเมื่อพิจารณาถึงค่าโทษ (Penalty cost) ที่เกิดขึ้นจากการขนสินค้าเกินความต้องการและการขนสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าในเส้นทางขนส่งของนโยบายที่ 1 พบว่า ค่าโทษรวมที่เกิดขึ้นมีค่าเท่ากับ 0.02 บาท สามารถลดค่าใช้จ่ายจากค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจากเดิม 9174.72 บาท ต่อเดือนเหลือ 7928.40 บาทต่อเดือน ลดลง 1246.32 บาทต่อเดือน คิดเป็น 13.60% ของค่าน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมด

Title Alternate Heuristic for multh item vechicle routing problem case study : Lanthong Factory of drinking and ice water
Fulltext: