วิธีฮิวริสติกสำหรับการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะที่มีทั้งการรับและการส่งในจุดเดียวกัน

Titleวิธีฮิวริสติกสำหรับการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะที่มีทั้งการรับและการส่งในจุดเดียวกัน
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsธารชุดา พันธ์นิกุล
Degreeปรัชญาดุษฎีบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberT ธ521ว
Keywordsการขนส่ง--โปรแกรมคอมพิวเตอร์, การค้นหาแบบทาบู, ปัญหาการจัดเสินทางยานพาหนะ, ฮิวริสติก
Abstract

ปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะที่มีทั้งการรับและการส่งในจุดเดียวกัน (Vehicle Routing Problem with Simultaneous Pick-up and Delivery; VRPSPD) นั้น นับเป็นปัญหาด้านการจัดเส้นทางการขนส่งที่มีความซับซ้อนและท้าทายมากที่สุดปัญหาหนึ่ง เอกลักษณ์ของปัญหานี้ คือ การที่ลูกค้าแต่ละรายนั้น จะมีทั้งความต้องการให้ไปรับและส่งสินค้าในเวลาเดียวกัน ซึ่งจะทำให้การวางแผนและจัดสรรพื้นที่บนพาหนะเป็นไปได้ยาก เนื่องจากปริมาณสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม วิธีการแก้ปัญหาสำหรับปัญหาที่มีทั้งการรับและส่งนี้จะสามารถนำไปใช้กับปัญหาที่มีเฉพาะการรับหรือการส่งแบบอื่น ๆ ได้อีกด้วย
ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาถึงลักษณะของปัญหา และงานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งได้นำเสนอวิธีการต่าง ๆ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าว ในการหาคำตอบเริ่มต้นได้ดีที่สุด จากนั้นจึงนำคำตอบเริ่มต้นที่ได้มาปรับปรุงคำตอบด้วยการค้นหาคำตอบใกล้เคียง (Neighborhood Search) อีก 4 แบบ ร่วมกับการค้นหาแบบทาบู (Tabu Search) เรียกว่าวิธี Customized Tabu Search ซึ่งเป็นวิธีที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นใหม่ มีความแตกต่างจากวิธีการค้นหาแบบทาบโดยทั่วไป โดยค่าตัวแปรต่าง ๆ จะถูกกำหนดให้เหมาะสมกับปัญหาแต่ละขนาด นอกจากนี้ยังมีค่าลงโทษ (Penalty) และค่าการยอมรับ (Allowance) ในการเลือกคำตอบอีกด้วย
ชุดปัญหาทดสอบที่ใช้ในงานวิจัยนี้ มีทั้งสิ้น 3 ชุดปัญหาด้วยกัน รวมทั้งสิ้น 72 ปัญหา มีจำนวนลูกค้าภายในปัญหาตั้งแต่ 50ราย ไปจนถึง 400 ราย ผลจากการทดสอบพบว่า วิธีการแก้ปัญหาที่ผู้วิจัยนำเสนอนี้ สามารถสร้างเส้นทางการขนส่งได้ดีกว่าที่งานวิจัยอื่นเคยนำเสนอไว้ในหลายปัญหาด้วยกัน

Title Alternate A heuristic algorithm for solving the vehicle routing problem with simultaneous pick-up and delivery