ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแตกตัวของน้ำบริสุทธิ์และค่า pH ของสารละลายโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

Titleศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแตกตัวของน้ำบริสุทธิ์และค่า pH ของสารละลายโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2550
Authorsอุไร คงเมือง
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB อ857
Keywordsคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, น้ำ--การศึกษาและการสอน(มัธยมศึกษา), น้ำ--การสอนด้วยสื่อ, น้ำ--คอมพิวเตอร์ช่วยสอน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

การค้นคว้าอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การแตกตัวของน้ำบริสุทธิ์และค่า pH ของสารละลาย และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนและบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 13 คน ของโรงเรียนบัวน้อยวิทยา ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Specific Random Sample) เครื่องมือที่ใช้เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรม Authorware 6.5 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทำการศึกษาโดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนแบบ 4 ตัวเลือก หลังจากนั้นให้นักเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นเวลา 3 ชั่วโมง และทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS สถิติที่ใช้ประมวลผลเป็นค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t (t-test) จากผลการค้นคว้าอิสระพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลังเรียนมากกว่าก่อนเรียนโดยมีค่าเฉลี่ยของความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 25.38 และค่า t=4.714 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 ส่วนความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากทุกข้อ และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง

Title Alternate The study of computer-assisted instruction: autoionization of pure water and pH of solution
Fulltext: