ศักยภาพการดำเนินงานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

Titleศักยภาพการดำเนินงานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2553
Authorsพนิตนันท์ วีสเพ็ญ
Degreeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)
Institutionคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberJS พ211
Keywordsการบริหารสาธารณสุข--อุบลราชธานี--แง่อนามัย, การปกครองท้องถิ่น, สาธารณสุขมูลฐาน--การบริหาร, องค์การบริหารส่วนตำบล--อุบลราชธานี--แง่อนามัย
Abstract

การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษามีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาศักยภาพการดำเนินงานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี และเปรียบเทียบศักยภาพของการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก รายได้ต่อเดือน ตำแหน่งในหน่วยงาน/ในชุมชน ประสบการณ์การทำงาน สถานภาพสมรส และ อบต. ที่สังกัดหรือพื้นที่ที่ปฏิบัติ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 125 คน แบ่งเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 5 คน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 5 คน หัวหน้าสถานีอนามัย 5 คน นักวิชาการสาธารณสุข 16 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบง่าย เป็นกลุ่มตัวอย่างสำหรับการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากการแจกแบบสอบถาม ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพได้จากการสัมภาษณ์ ผู้ศึกษาทำการเลือกแบบเจาะจง สัมภาษณ์ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้รับผิดชอบและปฏิบัติงานในด้านสาธารณสุข หัวหน้าสถานีอนามัย รวม 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามมีความเชื่อมั่น เท่ากับ .8782 ทำการรวบรวมข้อมูล โดยแจกแบบสอบถามและสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ส่วนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test ผลการศึกษาพบว่า
1)ศักยภาพการดำเนินงานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านโครงสร้างการบริหาร และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
2)บุคลากร ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลและด้านสาธารณสุขที่มีอายุ อาชีพหลัก ตำแหน่งในหน่วยงาน/ชุมชน และ อบต. ที่สังกัดหรือพื้นที่ที่ปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นที่มีต่อศักยภาพการดำเนินงานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีแตกต่างกัน ส่วนตัวแปรเพศ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์การทำงาน และสถานภาพสมรส ไม่แตกต่างกัน
3)การศึกษาครั้งนี้มีข้อเสนอแนะ ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และกระทรวงสาธารณสุข ควรส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง และควรให้ความสำคัญกับภารกิจด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง และควรให้ความสำคัญกับภารกิจด้านสาธารณสุขให้มากกว่าเดิม

Title Alternate Potential of public health performance in sub-district administrative organizations: a case study of Sirindhorn district, Ubon Ratchathani province
Fulltext: