ศธ.02-I1 : ระบบสารสนเทศงานทะเบียนสถานศึกษาผ่านอินเตอร์เน็ต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา : กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

Titleศธ.02-I1 : ระบบสารสนเทศงานทะเบียนสถานศึกษาผ่านอินเตอร์เน็ต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา : กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsก้องกุล กุลแก้ว
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberT ก344ศ
Keywordsการออกแบบฐานข้อมูล, การออกแบบระบบ, งานทะเบียน, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ--การออกแบบ, วิทยาลัยเทคนิคยโสธร, สารสนเทศ--การออกแบบ, สารสนเทศ--ฐานข้อมูล
Abstract

งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคยโสธรเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้ใช้โปรแกรมงานทะเบียน ศธ.02 หรือ std2003
พัฒนาจากโปรแกรม Microsoft Visual Foxpro version 6 โดยจัดเก็บอยู่ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน (share file) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แต่ยังไม่สามารถขยายระบบสารสนเทศให้กับผู้บริหาร ครู ได้เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล การติดตั้งโปรแกรมและรายงานในรูปสถิติ กราฟต่าง ๆ ดังนั้น ผู้วิจัย จึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนสถานศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา: กรณีศึกษาวิทยาเทคนิคยโสธร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการดำเนินการเดิมเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นและเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบงานทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาระบบดำเนินการโดยศึกษาสภาพปัญหาและรวบรวมข้อมูลระบบสารสนเทศ การจัดเก็บและรายงานทะเบียนเดิมของวิทยาลัยเทคนิคยโสธร จากนั้นทำการวิเคราะห์ระบบออกแบบระบบ และพัฒนาระบบทำการเขียนโปรแกรมตามระบบที่ออกแบบไว้โดยใช้ภาษา PHP บนระบบปฏิบัติการ Windows XP การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมใช้วิธีการให้เชี่ยวชาญทำการประเมินด้วยแบบประเมินที่สร้างขึ้น ผลการประเมิน โดยรวมเฉลี่ยอยู่ที่ 4.77 ซึ่งแสดงว่า ระบบที่ผู้วิจัยทำการพัฒนามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก

Title Alternate Register information system through internet, vocation education committee: in the case of Yasothon technical college