ศักยภาพของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษา สี่พันดอน เมืองโขง แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

Titleศักยภาพของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษา สี่พันดอน เมืองโขง แขวงจำปาสัก สปป.ลาว
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2554
Authorsวุฒิพงษ์ ผลเพิ่ม
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberG ว867
Keywordsการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ--การจัดการ--ลาว, การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ--การมีส่วนร่วมของประชาชน, การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ--ลาว, ลาว--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุ 2 ประการคือ
1.เพือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2.เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยการสังเกตแบบส่วนร่วม รวมทั้งการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล
การใช้วิธีการค้นคว้าจากเอกสารและการศึกษาภาคสนามในพื้นที่ สี่ดอน เมืองโขง แขวนจำปาสัก สปป.ลาว

URLhttp://medias.lib.ubu.ac.th/medias/pdf/fulltext1/ethesis/Manivanh_In/abstract.pdf
Title Alternate Community potential in ecotourism management: a case study of Siphandone island, Kong district, Champasak province, Lao PDR