คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2251 results
Title Type [ Year(Asc)]
2560
PDF icon Warakorn_Teesungnoen.pdf (1.75 MB)
PDF icon Warakorn_Teesungnoen.pdf (1.75 MB)
PDF icon Surasak_Boonard.pdf (21.23 MB)
PDF icon Charnarong_Ngoeiwichit.pdf (826.04 KB)
PDF icon Phajongjit_Pijitbanjong.pdf (2.16 MB)
PDF icon Chamnan_Poonsawat.pdf (2.03 MB)
PDF icon Aunchalee_Sampao.pdf (20.57 MB)
PDF icon Nara_Huttasin.pdf (45.81 MB)
PDF icon Nara_Huttasin.pdf (45.81 MB)
PDF icon Chawengsak_Kaewnet.pdf (5.79 MB)
เขมณัฏฐ์ อัครศิวาพงษ์. (2560). สถานการณ์การแขวนป้ายของเภสัชกร : กรณีศึกษาเขตเมืองพัทยา. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Khemmanat_Akkharasiwaphong.pdf (1.1 MB)
PDF icon Boonyanuch_Boon.pdf (1.84 MB)
PDF icon Sawalee_Wongchaiya.pdf (1.41 MB)
PDF icon Khanittha_Napapet.pdf (5.26 MB)
2559
PDF icon Naphat_Hompikul.pdf (2.54 MB)
PDF icon Chortip_Kuntachot.pdf (1023.31 KB)
PDF icon Sujeenun_Santikul.pdf (30.43 MB)
ชลิตตาพร สายโสม. (2559). การกำจัดพาราเซตามอลด้วยเปอร์ออกซิเดสจากก้านกะหล่ำดอก. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Chalitaporn_Saisom.pdf (1.33 MB)
PDF icon Thanathip_Tapalad.pdf (7.08 MB)
PDF icon Pichitpon_Pengpit.pdf (4.83 MB)
PDF icon SayphoneDouangsa.pdf (14.53 MB)
จันจิรา ดวงบุตร. (2559). การจัดโปรตีนจากน้ำเสียโดยใช้เยื่อกรองแคลเซียมแอลจิเนตไฮโดรเจล. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Junjira_Duangbut.pdf (2.59 MB)
อิสระ คงทวี. (2559). การจำลองลักษณะการเผาไหม้ของหัวเตาแก๊สแอลพีจีสำหรับการหุงต้มในครัวเรือน. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon ItsaraKongtawee.pdf (12.27 MB)
พัชราภรณ์ จันทวี. (2559). การดูดซับสีย้อมมาลาไคท์กรีนโดยใช้ฟิล์มคอมโพสิต. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Patcharaporn_Chantawee.pdf (3.75 MB)
PDF icon KamhaengSomsook.pdf (11.86 MB)

Pages