คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2229 results
Title Type [ Year(Asc)]
2560
วรากร ถีสูงเนิน.  2560.  รูปแบบภาวะผู้นำที่มีต่อความผูกพันของพนักงาน : กรณีศึกษาสายธุรกิจสุกร ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Warakorn_Teesungnoen.pdf (1.75 MB)
วรากร ถีสูงเนิน.  2560.  รูปแบบภาวะผู้นำที่มีต่อความผูกพันของพนักงาน : กรณีศึกษาสายธุรกิจสุกร ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Warakorn_Teesungnoen.pdf (1.75 MB)
สุรศักดิ์ บุญอาจ.  2560.  รูปแบบและความคิดหลักของเรื่องในภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลออสการ์ พ.ศ. 2553-2559. PDF icon Surasak_Boonard.pdf (21.23 MB)
ชาญณรงค์ เงยวิจิตร.  2560.  ลักษณะการทุจริตในการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ศึกษาในเขตอำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์PDF icon Charnarong_Ngoeiwichit.pdf (826.04 KB)
ผจงจิต พิจิตบรรจง.  2560.  วิธีวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างแบบปรับปรุงสำหรับแก้ไขปัญหาการวางแผนการปลูกพืชแบบหลายลำดับขั้นในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Phajongjit_Pijitbanjong.pdf (2.16 MB)
ชำนาญ พูลสวัสดิ์.  2560.  วิธีหาคำตอบสำหรับการแก้ไขปัญหาการเลือกสถานที่ตั้งและการจัดเส้นทางการขนส่งสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Chamnan_Poonsawat.pdf (2.03 MB)
อัญชลี สำเภา.  2560.  วิเคราะห์การปนเปื้อนคาร์โบฟูแรนในตัวอย่างข้าวหอมมะลิด้วยวิธีการวิเคราะห์ทางอ้อมของอัลคาไลน์ฟอสฟาเตสไบโอเซนเซอร์. PDF icon Aunchalee_Sampao.pdf (20.57 MB)
นรา หัตถสิน, สายรุ้ง ดินโคกสูง.  2560.  ศักยภาพและรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ :กรณีบ้านแหลมสวรรค์ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Nara_Huttasin.pdf (45.81 MB)
นรา หัตถสิน, สายรุ้ง ดินโคกสูง.  2560.  ศักยภาพและรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ :กรณีบ้านแหลมสวรรค์ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Nara_Huttasin.pdf (45.81 MB)
เชวงศักดิ์ แก้วเนตร.  2560.  ศึกษาประสิทธิภาพเชิงความร้อนและมลพิษของเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ 2 จังหวะแบบฉีดตรงเมื่อใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิง. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลPDF icon Chawengsak_Kaewnet.pdf (5.79 MB)
เขมณัฏฐ์ อัครศิวาพงษ์.  2560.  สถานการณ์การแขวนป้ายของเภสัชกร : กรณีศึกษาเขตเมืองพัทยา. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพPDF icon Khemmanat_Akkharasiwaphong.pdf (1.1 MB)
บุณยนุช บุญเฉลิมรัตน์.  2560.  ส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจซื้ออาหารทะเลแช่แข็งของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. บริหารศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Boonyanuch_Boon.pdf (1.84 MB)
สวลี วงศ์ไชยา.  2560.  อิทธิพลกลยุทธ์ธุรกิจและคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME). บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Sawalee_Wongchaiya.pdf (1.41 MB)
ขนิษฐา นภาเพชร.  2560.  แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของบ้านเปือยหัวดง ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต--สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวPDF icon Khanittha_Napapet.pdf (5.26 MB)
2559
นภัทร หอมพิกุล.  2559.  กลยุทธ์การตลาดและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้ศูนย์บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในจังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Naphat_Hompikul.pdf (2.54 MB)
ช่อทิพย์ กัณฑโชติ.  2559.  กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบและนิเวศวิทยาของพืชถูกคุกคามสกุลจอกบ่วาย (วงศ์หยาดน้ำค้าง) ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. PDF icon Chortip_Kuntachot.pdf (1023.31 KB)
ศุจีนันท์ สันติกุล.  2559.  การกำจัดความกระด้างและสารอินทรีย์ธรรมชาติในน้ำด้วยเยื่อกรองนาโนฟิลเตรชัน. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมPDF icon Sujeenun_Santikul.pdf (30.43 MB)
ชลิตตาพร สายโสม.  2559.  การกำจัดพาราเซตามอลด้วยเปอร์ออกซิเดสจากก้านกะหล่ำดอก. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมPDF icon Chalitaporn_Saisom.pdf (1.33 MB)
ธนาธิป ทาปลัด.  2559.  การค้นหา QTLs ควบคุมลักษณะต้านทานโรคไหม้และการพัฒนาพันธุกรรมข้าวเหนียวหอมที่มียีน Bph3 ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจากฐานพันธุกรรมข้าวสายพันธุ์ IR57514 เพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียว. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเกษตรศาสตร์PDF icon Thanathip_Tapalad.pdf (7.08 MB)
พิชิตพล เพ่งพิศ.  2559.  การจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์แบบเลโก้เพื่อพัฒนาแนวคิดเรื่องแรงและการเคลื่อนที่. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Pichitpon_Pengpit.pdf (4.83 MB)
สายพร ดวงสา.  2559.  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และการประเมินการสูญเสียคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผักกาดขาวที่ผลิตในเขตจังหวัดจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิทยาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวPDF icon SayphoneDouangsa.pdf (14.53 MB)
จันจิรา ดวงบุตร.  2559.  การจัดโปรตีนจากน้ำเสียโดยใช้เยื่อกรองแคลเซียมแอลจิเนตไฮโดรเจล. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมPDF icon Junjira_Duangbut.pdf (2.59 MB)
อิสระ คงทวี.  2559.  การจำลองลักษณะการเผาไหม้ของหัวเตาแก๊สแอลพีจีสำหรับการหุงต้มในครัวเรือน. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลPDF icon ItsaraKongtawee.pdf (12.27 MB)
พัชราภรณ์ จันทวี.  2559.  การดูดซับสีย้อมมาลาไคท์กรีนโดยใช้ฟิล์มคอมโพสิต. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมPDF icon Patcharaporn_Chantawee.pdf (3.75 MB)
กำแหง สมสุข.  2559.  การบริการแพทย์แผนไทยของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพPDF icon KamhaengSomsook.pdf (11.86 MB)

Pages