กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรส่งผลต่อระดับการรับรู้ตราสินค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค: กรณีศึกษากลุ่มลูกค้าในพื้นที่ 8 ชุมชน ในอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Titleกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรส่งผลต่อระดับการรับรู้ตราสินค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค: กรณีศึกษากลุ่มลูกค้าในพื้นที่ 8 ชุมชน ในอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2560
Authorsอัชนา อ่อนรัตน์
Degreeบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHD อ521 2560
Keywordsการรับรู้ตราสินค้า, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม, ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ
Abstract

การวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อระดับการรับรู้ตราสินค้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรณีศึกษา กลุ่มลูกค้าพื้นที่ 8 ชุมชนในอำเภอวารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี 2) เพื่อศึกษากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร มีความสัมพันธ์กับระดับการ รับรู้ตราสินค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรณีศึกษา กลุ่มลูกค้าในพื้นที่ 8 ชุมชนในอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และ 3) เพื่อศึกษากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรส่งผลต่อระดับ การรับรู้ตราสินค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรณีศึกษากลุ่มลูกค้าในพื้นที่ 8 ชุมชนในอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาประชากรทั้งหมด คือ กลุ่มประชากรที่เข้า ร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร จำนวน 120 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติได้แก่ ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 36-50 ปี มีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีและมีอาชีพลูกจ้างและพนักงานบริษัทเอกชน ในส่วนระดับความคิดเห็น กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร พบว่า กิจกรรมเพิ่มความปลอดภัยและความเชื่อมั่นการ ใช้กระแสไฟฟ้าของ PEA ในพื้นที่ประสบอุทกภัย (เฉพาะพื้นที่อำเภอวารินชำราบ) มีค่าเฉลี่ยของ ระดับความคิดเห็นมากที่สุด ส่วนระดับการรับรู้ตราสินค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ที่ระดับมาก ส่วนผลการศึกษาสมมติฐาน พบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการ รับรู้ตราสินค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่แตกต่างกัน ส่วนระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการระดับการรับรู้ตราสินค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 2) กิจกรรมชุมชนปลอดภัย กิจกรรม PEA ใส่ใจทุกชีวิตเป็นมิตรกับชุมชน และกิจกรรม เพิ่มความปลอดภัยและความเชื่อมั่นการใช้กระแสไฟฟ้าของ PEA ในพื้นที่ประสบอุทกภัย (เฉพาะพื้นที่ อำเภอวารินชำราบ) มีความสัมพันธ์กับระดับการรับรู้ตราสินค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 3) กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรส่งผลต่อการระดับ การรับรู้ตราสินค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คือ กิจกรรมเพิ่ม ความปลอดภัยและความเชื่อมั่นการใช้กระแสไฟฟ้าของ PEA ในพื้นที่ประสบอุทกภัย (เฉพาะพื้นที่อำเภอวารินชำราบ)

Title Alternate Corporate social responsibility activities affect the level of brand awareness of the Provincial Electricity Authority: a case study of customers in 8 communities in Warin Chamrap district, Ubon Ratchathani province
Fulltext: