ความตั้งใจซื้อซ้ำสินค้าผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Titleความตั้งใจซื้อซ้ำสินค้าผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2560
Authorsอรประพัทธ์ ณ นคร
Degreeบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHF อ329 2560
Keywordsการค้าออนไลน์, การซื้อสินค้า, การซื้อสินค้าออนไลน์, การตลาดอินเทอร์เน็ต, พฤติกรรมผู้บริโภค, พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, อินเทอร์เน็ต -- การค้า
Abstract

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อความตั้งใจ ซื้อซ้ำสินค้าผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จําแนกตามเพศ คณะ ระดับชั้นปีการศึกษา ค่าใช้จ่ายต่อเดือน และศึกษาอิทธิพลทางสังคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำสินค้าผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาที่กําลังศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีประสบการณ์การซื้อสินค้าจากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 407 คน เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ การสอบถามประสบการณ์ในการซื้อสินค้าจากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเก็บข้อมูล โดยสุ่มตัวอย่างจาก คณะต่าง ๆ ที่เปิดสอนภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจํานวน 10 คณะ 1 วิทยาลัย สถิติที่ใช้คือ ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ (t-test) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA หรือ F-test) และการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis)
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีการศึกษาที่ 3 มีค่าใช้จ่ายต่อเดือน 5,000 – 7,000 บาท ด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ ระดับชั้น ปีการศึกษา และค่าใช้จ่ายต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำสินค้าผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไม่แตกต่างกัน ส่วนคณะที่แตกต่างกันมีผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำสินค้าผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาด้านอิทธิพลทางสังคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ความไว้วางใจ ข้อเสนอแนะและการอ้างอิงบอกต่อ กระดานข่าวและชุมชนออนไลน์ และการจัดอันดับและความคิดเห็นจากประสบการณ์มีผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำสินค้าผ่านพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

Title Alternate Repurchase intention toward electronic commerce of Ubon Rachathani University's students