การใช้แบคเทอริโอเฟจผสมในการควบคุม Shigella sonnei ดื้อยา

Titleการใช้แบคเทอริโอเฟจผสมในการควบคุม Shigella sonnei ดื้อยา
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2560
Authorsวรลักษณ์ รัตนบวร
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQR ว275 2560
Keywordsการดื้อยา, จุลชีววิทยา, จุลชีววิทยาทางการแพทย์, แบคทีเรีย, แบคเทอริโอเฟจ, ไวรัสสลายแบคทีเรีย
Abstract

การอุบัติขึ้นของ Shigella sonnei ดื้อยา กลายเป็นความวิตกกังวลทั่วโลก เนื่องจากการติดเชื้อแบคทีเรียนี้ไม่สามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะที่อยู่ในปัจจุบัน ในการหาทางเลือกในการควบคุมแบคทีเรียดื้อยา การรักษาด้วยแบคเทอริโอเฟจถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่เป็นไปได้ วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อแยกแบคเทอริโอเฟจที่จำเพาะต่อ S.sonnei ดื้อยา สายพันธุ์ DR01 และเพื่อศึกษาความสามารถของแบคเทอริโอเฟจที่แยกได้ในการยับยั้งแบคทีเรียดังกล่าวในหลอดทดลองในการศึกษานี้แยกไลติกแบคเทอริโอเฟจได้ 3 ชนิด คือ WR1, WR2 และ WR3 โดยแยกได้จากแหล่งน้ำคนละแหล่ง แบคเทอริโอเฟจทั้ง 3 ชนิดยับยั้งได้ต่างชนิดกัน และมีรูปแบบของจีโนมที่ตัดด้วย EcoRI ที่ต่างกัน ซึ่งบ่งชี้ได้ว่าแบคเทอริโอเฟจทั้ง 3 ชนิด เป็นแบคเทอริโอเฟจต่างชนิดกัน เมื่อนำแบคเทอริโอเฟจแต่ละชนิดไปยับยั้ง S.sonnei ดื้อยา สายพันธุ์ DR01 ในหลอดทดลอง พบว่า แบคเทอริโอเฟจแต่ละชนิดทำให้เซลล์แบคทีเรียมีจำนวนลดลงประมาณ 1 log CFU/mL ภายในเวลา 48 ชั่วโมง ความสามารถในการยับยั้ง S.sonnei ดื้อยา สายพันธุ์ DR01 เพิ่มขึ้น เมื่อใช้ WR1, WR2 และ WR3 ร่วมกัน โดยสรุปแล้วแบคเทอริโอเฟจที่ได้จากการศึกษานี้สามารถยับยั้ง S.sonnei ดื้อยา สายพันธุ์ DR01 เพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงอาจมีประโยชน์ในการใช้เป็นตัวควบคุมแบคทีเรียดังกล่าว

Title Alternate Use for bacteriophage cocktails to control drug resistant Shigella sonnei