ความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาของไทย

Titleความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาของไทย
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2560
Authorsพัชราพรรณ เสงี่ยมศักดิ์
Degreeบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHF พ517ค 2560
Keywordsความพึงพอใจของผู้บริโภค, ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์, ผู้บริโภค, พฤติกรรมผู้บริโภค, ภูมิปัญญาไทย
Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาไทย 2) เพื่อศึกษาปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาไทย 3) เพื่อศึกษาปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาไทย และ 4) เพื่อศึกษาปัจจัยทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาไทย มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน ทั่วไป จำนวน 406 คน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถามในงานวิจัยครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 41 ปีขึ้นไป มีสถานภาพโสด นับถือศาสนาพุทธ การศึกษาระดับปริญญาตรีและมีรายได้ อยู่ในช่วง 10,000-30,000 บาท ส่วนระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางสังคมมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยผู้บริโภคมีความต้องการในผลิตภัณฑ์ที่มีการผสมผสานของเทคโนโลยีที่ทันสมัย รองลงมาเป็น ปัจจัยทางจิตวิทยา โดยผู้บริโภคมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากวัสดุธรรมชาติปราศจาก สารเคมีและลำดับสุดท้าย คือ ปัจจัยทางวัฒนธรรม โดยผู้บริโภคมีความต้องการในเรื่องของสีสันและ ลวดลายของผลิตภัณฑ์ที่สามารถสื่อถึงแหล่งที่มาได้อย่างชัดเจน

Title Alternate Customer's purchasing requirements of creative products from Thai wisdom