ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อลูกค้า : กณีศึกษาบริษัท โตทรัพย์พิบูลมังสาหาร จำกัด อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Titleความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อลูกค้า : กณีศึกษาบริษัท โตทรัพย์พิบูลมังสาหาร จำกัด อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2560
Authorsธนาบูรณ์ เคหารมย์
Degreeบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHF ธ243ค 2560
Keywordsความพึงพอใจของผู้บริโภค, ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ, ผู้บริโภค, พฤติกรรมผู้บริโภค, พฤติกรรมผู้บริโภค -- การตัดสินใจ, สินเชื่อลูกค้า
Abstract

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยการบริการที่ส่งผลต่อ ความพึงพอใจในการใช้บริการสินเชื่อของลูกค้า บริษัท โตทรัพย์พิบูลมังสาหาร จํากัด อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานีกลุ่มตัวอย่างคือ ลูกค้าที่มีประสบการณ์ที่มาใช้บริการสินเชื่อของ บริษัท โตทรัพย์พิบูลมังสาหาร จำกัด จำนวนทั้งหมด 320 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบสะดวก เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การทดสอบค่าทีการทดสอบความ แปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจ ของลูกค้าที่มาใช้บริการสินเชื่อ บริษัท โตทรัพย์พิบูลมังสาหาร จำกัด อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด อุบลราชธานีแตกต่าง อย่างกันมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ส่วนเพศ อายุอาชีพ รายได้และ สถานภาพสมรสไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการสินเชื่อ บริษัท โตทรัพย์ พิบูลมังสาหาร จำกัด ส่วนปัจจัยการบริการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เจ้าหน้าที่ กระบวนการ และสถานที่ ให้บริการมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการสินเชื่อ บริษัท โตทรัพย์ พิบูลมังสาหาร จำกัด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ การทดสอบอิทธิพลปัจจัย การบริการ โดยเรียงลำดับจากด้านที่มีอิทธิพลมากที่สุดไปน้อยที่สุด คือ กระบวนการ เจ้าหน้าที่ และ สถานที่ให้บริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสินเชื่อของลูกค้า บริษัท โตทรัพย์ พิบูลมังสาหาร จำกัด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ไม่มีอิทธิพลต่อ ความพึงพอใจในการใช้บริการสินเชื่อของลูกค้า

Title Alternate Customer satisfaction on credit services : a case study of Tosubphiboonmangsaharn company limited Phibunmangsahan district, Ubon Ratchathani province