การใช้ชุดทดลองที่ประดิษฐ์จากกระดาษอย่างง่ายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโปรตีน บนพื้นฐานกิจกรรมการลงมือปฏิบัติจริง

Titleการใช้ชุดทดลองที่ประดิษฐ์จากกระดาษอย่างง่ายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโปรตีน บนพื้นฐานกิจกรรมการลงมือปฏิบัติจริง
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2560
Authorsพาฝัน วรกา
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQD พ616 2560
Keywordsโปรตีน--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โปรตีนโดยใช้ชุดทดลองที่ประดิษฐ์จากกระดาษอย่างง่ายบนพื้นฐานกิจกรรมการลงมือปฏิบัติจริง กลุ่มที่ศึกษาในการวิจัยนี้ซึงได้จากการเลือกแบบเจาะจงเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 29 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 การวิจัยในครั้งนี้ใช้การวิจัยแบบกลุ่มเดียวที่มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัยชนิด 3 ตัวเลือก พร้อมอธิบายเหตุผลของคำตอบ และระดับความเชื่อมั่นสำหรับตัวเลือก และแบบประเมินความพึงพอใจตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 31.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.56) สูง กว่าก่อนเรียน (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 13.14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 4.55) หลังจากการเรียนโดยใช้ชุดทดลองที่ประดิษฐ์จากกระดาษอย่างง่ายบนพื้นฐานกิจกรรมการลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนส่วนมากมีความเข้าใจเรื่องโปรตีนถูกต้องเพิ่มเติม และโดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.41) ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้รักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น

Title Alternate Using a simple paper-based devices for enhancing grade 10 students' learning of protein based on hands - on activity
Fulltext: