การเสริมสร้างความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องจลนศาสตร์เคมี โดยใช้ปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับกรดในชีวิตประจำวันบนพื้นฐานการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง

Titleการเสริมสร้างความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องจลนศาสตร์เคมี โดยใช้ปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับกรดในชีวิตประจำวันบนพื้นฐานการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2560
Authorsดาราณี ห้วยจันทร์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQD ด425ก 2560
Keywordsการสอนวิทยาศาสตร์, การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง, จลนศาสตร์เคมี, ปฏิกิริยาเคมี, เคมี--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของนักเรียนเรื่องจลนศาสตร์เคมีโดยใช้ปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับกรดในชีวิตประจำวัน กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในงานวิจัยนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 36 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จากโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษ รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยแบบกลุ่มอย่างเดียวที่มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตอบแบบ 3 ชั้น (ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก อธิบานเหตุผลประกอบตัวเลือกและระดับความเชื่อมั่นสำหรับตัวเลือก) แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจจลนศาสตร์เคมีและมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับดี และนักเรียนมีความพึงพอใจที่ดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง จลนศาสตร์เคมี โดยใช้ปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับกรดในชีวิตประจำวัน งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า การลงมือปฏิบัติจริงน่าจะเป็นที่น่าสนใจสำหรับครูทุกระดับชั้นในวิชาเคมี

Title Alternate Enhancement grade 11 students' understanding of chemicalkinetics using the reaction between metal and acid in daily life based on hands-on learning