ความพึงพอใจในการรับบริการของผู้มาใช้บริการสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตอุบลราชธานี

Titleความพึงพอใจในการรับบริการของผู้มาใช้บริการสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2560
Authorsราตรี คะพิมพ์
Degreeบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberUB ร442 2560
Keywordsความพึงพอใจในการรับบริการ, ทหารผ่านศึก -- การสงเคราะห์ -- ไทย (อุบลราชธานี), สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุบลราชธานี -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
Abstract

การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ (1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่ มีผลต่อความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการสํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุบลราชธานี (2) เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยการรับบริการกับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการสำนักงานสงเคราะห์ ทหารผ่านศึกเขตอุบลราชธานี และ (3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการรับบริการที่ส่งผลต่อความพึง พอใจของผู้มาใช้บริการสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน การศึกษาครั้งนี้มีจำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสำเรร็จรูปทางสถิติ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ การวิเคราะห์ สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอย
ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 46 – 65 ปี มีระดับ การศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 และมีอาชีพเกษตรกรรม ส่วนระดับความคิดเห็นของปัจจัยการรับ บริการให้ความสําคัญในด้านเจ้าหน้าที่มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้าน สถานที่ ส่วนระดับความคิดเห็นความพึงพอใจให้ความสําคัญในด้านการให้ความเชื่อถือไว้วางใจและ การให้ความมั่นใจในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การตอบสนองความต้องการ และการเอาใจใส่ ตามลําดับ ส่วนของผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการสํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต อุบลราชธานีไม่แตกต่างกัน (2) ปัจจัยการรับบริการทุกด้านประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ กระบวนการ ให้บริการ และสถานที่ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการสำนักงานสงเคราะห์ทหาร ผ่านศึกเขตอุบลราชธานีที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 (3) ปัจจัยการรับบริการทุกด้านประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ กระบวนการให้บริการ และสถานที่ มีผลต่อความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการสํานักงาน สงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุบลราชธานีที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01

Title Alternate Customer satisfaction on service of The War Veterans Organization of Ubon Ratchathani Province
Fulltext: