ความคิดเห็นต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของนักบัญชีในโรงพยาบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Titleความคิดเห็นต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของนักบัญชีในโรงพยาบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2560
Authorsอมรรัตน์ บูรณะพล
Degreeบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHF อ286 2560
Keywordsนักบัญชี, นักบัญชี -- การทำงาน, รายงานทางการเงิน, โรงพยาบาล -- การเงิน
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1)เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของ นักบัญชีในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อ คุณภาพรายงานทางการเงินของนักบัญชีในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมของนักบัญชี การฝึกอบรมของนักบัญชีและความคิดเห็นต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของนักบัญชีในโรงพยาบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (4) อิทธิพลของจริยธรรมของนักบัญชีและการฝึกอบรมของ นักบัญชีที่มีต่อความคิดเห็นต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของนักบัญชีในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกลุ่มตัวอย่าง คือ นักบัญชีในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข จำนวน 306 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยมีค่าครอนบาคแอลฟ่าของจริยธรรมของนักบัญชีการฝึกอบรมของนักบัญชีและความคิดเห็นต่อคุณภาพรายงาน ทางการเงิน เท่ากับ 0.925, 0.837 และ 0.912 ตามลำดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละความถี่ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบทีการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัยพบว่า (1) ความคิดเห็นต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของนักบัญชีในโรงพยาบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ความคิดเห็นต่อคุณภาพรายงานทางการเงินโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (2) ลักษณะประชากรศาสตร์มีเพียงอายุที่มีผลต่อความคิดเห็นต่อคุณภาพ รายงานทางการเงินของนักบัญชีในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (3) จริยธรรมของนักบัญชีและการฝึกอบรมของนักบัญชีและความ คิดเห็นต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของนักบัญชีในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข มีความสัมพันธ์ทางบวก ในระดับปานกลาง (4) อิทธิพลต่อความคิดเห็นต่อคุณภาพ รายงานทางการเงินของนักบัญชีในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการและการรักษา ความลับ การฝึกอบรมของนักบัญชีมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของ โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

Title Alternate Accountant's sentiments towards quality of financial report in hospitals under the Office of Permanent Secretary, Ministry of Public Health