ความพยายามในการผลักดันให้การเปิดจุดผ่อนปรนชั่วคราวช่องตาอูเป็นด่านผ่านแดนถาวร

Titleความพยายามในการผลักดันให้การเปิดจุดผ่อนปรนชั่วคราวช่องตาอูเป็นด่านผ่านแดนถาวร
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2560
Authorsธนวัฒน์ สุดงาม
Degreeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Institutionคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHF ธ154ค 2560
Keywordsจุดผ่อนปรนชั่วคราวช่องตาอู, ชายแดนไทย-ลาว, ด่านช่องตาอู (อุบลราชธานี), ด่านผ่านแดนถาวร, ลาว -- การค้ากับต่างประเทศ -- ไทย, ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- ลาว
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความพยายามในการผลักดันให้การเปิดจุดผ่อนปรนชั่วคราว ช่องตาอูเป็นด่านผ่านแดนถาวร และศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเปิดจุดผ่อนปรนชั่วคราวช่องตาอู เป็นด่านผ่านแดนถาวร เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยเก็บข้อมูลจากเอกสาร รายงานการประชุม ซึ่งใช้การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่อยู่ในเขตพื้นที่บริเวณจุดผ่อนปรนช่องตาอูจำนวน 23 คน แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 กลุ่มข้าราชการส่วนภูมิภาค กลุ่มที่ 2 กลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชนทั่วไป กลุ่มที่ 3 กลุ่ม เจ้าหน้าที่พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ผลการศึกษาพบว่า ความพยายามในการผลักดันให้การเปิดจุดผ่อนปรนชั่วคราวช่องตาอูเป็น ด่านผ่านแดนถาวร ค้นพบว่า จุดผ่อนปรนชั่วคราวช่องตาอูได้เริ่มเปิดทำการ ตามประกาศของจังหวัด อุบลราชธานีตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2539 โดยภาครัฐได้เห็นชอบในหลักการระดับจังหวัดเพื่อ สำรวจและศึกษาความเป็นไปได้ที่จะเตรียมผลักดันให้การเปิดจุดผ่อนปรนชั่วคราวช่องตาอูเป็นด่านผ่าน แดนถาวร อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประชาชนและหน่วยงานในระดับพื้นที่จะสนับสนุนให้เปิดเป็นด่านผ่าน แดนถาวร แต่ความพยายามในการผลักดันดังกล่าวกลับไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากจุดผ่อนปรน ชั่วคราวช่องตาอูไม่ใช่เขตพื้นที่ที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ประกอบกับการดำเนินการ เพื่อยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรโดยหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีความล่าช้า ขาด เจ้าภาพหลักในการผลักดัน และหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการสนับสนุนผลักดันยังมีความทับซ้อน ด้านอำนาจหน้าที่ ขณะที่รัฐบาลมุ่งให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องเขตแดนและความมั่นคงมากกว่า ผลประโยชน์ของประชาชนในเขตพื้นที่ ด้านปัญหาและอุปสรรคในการเปิดจุดผ่อนปรนชั่วคราวช่องตาอูเป็นด่านผ่านแดนถาวร ที่สำคัญ คือ 1) การขอใช้พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 2) ไม่มีงบประมาณสำหรับการจ่ายค่าชดเชย 3) ขาด ความต่อเนื่องของนโยบาย 4) ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน 5) ปัญหาด้านสถานที่ตั้ง 6) เรื่องความมั่นคง 7) การขาดเจ้าภาพหลักในการผลักดันจุดผ่อนปรนช่องตาอูอย่างชัดเจน เป็นต้น

Title Alternate The push for the Chong Ta-Au check point border trade to permanent crossing point