คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2229 results
Title [ Type(Desc)] Year
งานวิจัย/Research report
เพียงเพ็ญ ธิโสดา, ปาจารีย์ ทองงอก.  2541.  ฤทธิ์ต่อการหดตัวของลำไส้เล็กส่วนปลายของหนูตะเภาของส่วนสกัดจากเปลือกแห้งของต้นกันเกรา. Piengpen_Thisoda.pdf (2.39 MB)
สมจินตนา ทวีพานิชย์.  2553.  ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของสารสกัดเห็ดป่ากินได้ในจังหวัดอุบลราชธานี. Somjintana_Tawee.pdf (13.71 MB)
ไชยวัฒน์ ไชยสุต, สุนีย์ จันทร์สกาว, สุชาติ ปันจัยสีห์.  2549.  ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและจลนพลศาสตร์ของการหมักผลิตภัณฑ์น้ำถั่วเหลืองและน้ำถั่วเหลืองหมัก.
พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ, ปาจารีย์ ทองงอก, กุสุมา จิตแสง, สุดารัตน์ หอมหวล.  2545.  ฤทธิ์ต้านไวรัส ต้านมะเร็ง และต้านจุลชีพของส่วนสกัดจากหนอนตายหยาก. Pannarat_Akanitthapichat.pdf (2.7 MB)
วันดี รังสีวิจิตรประภา, ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, เพียงเพ็ญ ธิโสดา.  2555.  ฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาเป็นเวชสำอางรักษาอาการผมร่วงและเร่งการงอกของผมใหม่. Wandee_Rungsri2555.pdf (16.89 MB)
กิตติยา วงษ์ขันธ์, อโณทัย จันภักดี, เกษราภรณ์ จันงาม.  2555.  ลิแกนด์ P-Heterocyclic ที่มีความหนาแน่นอิเล็กตรอนสูง : การนำไปประยุกต์ในปฏิกิริยา Pd-catalyzed cross-coupling. Kittiya_Won2554.pdf (1.52 MB)
วริษา สินทวีวรกุล, นนทกรณ์ อุรโสภณ, วรวิทย์ ธนสุนทรสุทธิ, ณรงค์ สามารถ.  2542.  วัฒนธรรมการเลี้ยงโคพื้นเมืองของเกษตรกรตามบริเวณชายแดนแม่น้ำโขงของจังหวัดอุบลราชธานี. Warisa_Sintaweeworakul.pdf (2.59 MB)
จารุวรรณ ขำเพชร.  2546.  วัฒนธรรมสัมพันธ์ชายแดนไทย-ลาว. Jaruwan_Kampetch.pdf (5.54 MB)
สมหมาย ชินนาค, กาญจนา ชินนาค.  2559.  วิถีชีวิต การปรับตัว เครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมข้ามชาติและบทบาทในฐานะทูตทางวัฒนธรรมของพระนักศึกษาข้ามแดนชาวกัมพูชาในประเทศไทย . Sommai-Kanjana_Chinnak.pdf (43.52 MB)
อัญชลี สำเภา.  2560.  วิเคราะห์การปนเปื้อนคาร์โบฟูแรนในตัวอย่างข้าวหอมมะลิด้วยวิธีการวิเคราะห์ทางอ้อมของอัลคาไลน์ฟอสฟาเตสไบโอเซนเซอร์. Aunchalee_Sampao.pdf (20.57 MB)
รัชชนนท์ แกะมา.  2549.  วิเคราะห์ผลกระทบอันเนื่องมาจากนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นุทน :กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี. Ratchanon_Kaema.pdf (3.26 MB)
ณรงค์ สามารถ, นพมาศ นามแดง, รักเกียรติ แสนประเสริฐ, ประสิทธิ์ กาญจนา, ทองดี สีสันต์.  2542.  ศักยภาพการผลิตยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแนวโน้มและผลกระทบ. Narong_Samart.pdf (3.03 MB)
ยุวดี ชูประภาวรรณ, บุญส่ง เอกพงษ์, อุทัย อันพิมพ์, อรุณรัตน์ อนันตทัศน์.  2544.  ศักยภาพการเพาะเห็ดหอมในจังหวัดอุบลราชธานี.
นรา หัตถสิน, สายรุ้ง ดินโคกสูง.  2560.  ศักยภาพและรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ :กรณีบ้านแหลมสวรรค์ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี. Nara_Huttasin.pdf (45.81 MB)
นรา หัตถสิน, สายรุ้ง ดินโคกสูง.  2560.  ศักยภาพและรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ :กรณีบ้านแหลมสวรรค์ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี. Nara_Huttasin.pdf (45.81 MB)
มะลิวัลย์ สินน้อย.  2542.  ศึกษาปัญหาการใช้บริการสืบค้นข้อมูลสารนิเทศในห้องสมุด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Maliwan_Sinnoi.pdf (27.31 MB)
สุภัตราภรณ์ สายสมบูรณ์.  2559.  ศึกษารูปแบบโลจิสติกส์ของสินค้าเกษตรตามการค้าผ่านแดนและการค้าชายแดนบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่สอง (จังหวัดมุกดาหาร-สะหวันนะเขต). Supattraporn_Saysomboon.pdf (27.79 MB)
พรพิมล สุริยภัทร, วสุ อมฤตสุทธิ์, รักเกียรติ แสนประเสริฐ, นพมาศ นามแดง.  2547.  สถานการณ์การผลิตการใช้ประโยชน์การวิจัยและแนวทางในการวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพของฟ้าทะลายโจรในประเทศไทย. Pornpimol_Suriyapatr.pdf (9.29 MB)
สว่างจิต ศรีระษา, สุธิดา แจ่มใส, วิชชุดา แสงสีตา, พนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา, วุฒิพันธ์ ถือสัตย์.  2537.  สภาพปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2535. Sawangjit_Srirasa.pdf (15.27 MB)
อินทิรา ซาฮีร์.  2541.  สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตการศึกษา 10. Intira_Sarhi.pdf (2.51 MB)
ประยูรศรี ฉัตรวชิรวงษ์.  2544.  สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตหัวเชื้อเห็ดเผาะ. Prayunsri_Chatwachirawong.pdf (1.14 MB)
ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์, นุตติยา วีระวัธนชัย.  2557.  สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรสและต้านอนุมูลอิสระจากช้าพลู. Rawiwun_Kaewamatawong.pdf (5.52 MB)
พัชรี น้าวานิช.  2547.  สาเหตุการไม่มารายงานตัวและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของนักเรียนโควตา ปีการศึกษา 2547. Patcharee_Nawanich.pdf (3.62 MB)
บังอร ศรีพานิชกุลชัย, นิธิมา สุทธิพันธุ์, สุดารัตน์ หอมหวล, อารี วังมณีรัตน์, ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์, วริษฎา ศิลาอ่อน.  2544.  สำรวจและรวบรวมพืชสมุนไพรของจังหวัดอุบลราชธานี. Bungorn_Sripanichkulchai.pdf (17.9 MB)
วาสนา เหง้าเกษ, กนกพร ช่างทอง, นงคราญ สระโสม, รตี โบจรัส, ศศิธร ปัจจุโส.  2552.  สื่อการสอนเพื่อการทบทวนแบบมีการโต้ตอบกับผู้เรียนโดยทันที: สำหรับวิชาแคลคูลัส 1.

Pages