ฤทธิ์กันชักของส่วนสกัดต่างๆ จากเมล็ดชุมเห็ดไทย

Titleฤทธิ์กันชักของส่วนสกัดต่างๆ จากเมล็ดชุมเห็ดไทย
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2540
Authorsสุภารัตน์ คำแดง, เพียงเพ็ญ ธิโสดา, นุตติยา วีระวัธนชัย, บัวนัส วงษ์สุด
Institutionคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
ISBN Number9746091212
Call NumberQK603 ส837ฤ
Keywordsชุมเห็ดไทย--เภสัชฤทธิ์วิทยา, ฤทธิ์กันชัก
Abstract

ผลจากการทดลองพบว่าขนาดของส่วนสกัดที่ใช้คือ 800 มก./กก. และระยะเวลาที่ส่วนสกัดเริ่มออกฤทธิ์คือ 45 นาที มีฤทธิ์อยู่นาน 120 นาที สารสกัด Fraction A และ Fraction D มีฤทธิ์กันชักในทุกแบบจำลองที่ใช้ สารสกัดจะเพิ่ม threshold ของการชักและป้องกันการชักและการตายหลังจากชักในทุกแบบจำลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) จากผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าสารในเมล็ดชุมเห็ดไทยทั้งที่สกัดด้วยน้ำต้มเดือด และสกัดด้วย methanol มีฤทธิ์กันชักได้

Title Alternate Antiepileptic effect of extractions of Cassia tora Linn. seed