วิเคราะห์ผลกระทบอันเนื่องมาจากนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นุทน :กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี

Titleวิเคราะห์ผลกระทบอันเนื่องมาจากนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นุทน :กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2549
Authorsรัชชนนท์ แกะมา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHG4028.A84 ร323
Keywordsการกู้ยืม, การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน, การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์, ทรัพย์สิน, หลักทรัพย์
Abstract

การศึกษาวิจัยพบว่า โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนมีความก้าวหน้าในกการดำเนินการล่าช้า โดยโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนไม่ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวให้เกิดการลงทุนเพิ่ม กลุ่มผู้เข้าถึงแหล่งเงินทุน คือ กลุ่มแม่ค้า พ่อค้า แผงลอย เจ้าของเดิม ระดับการจ้างงาน การเคลื่อนย้ายแรงงาน รายได้ภาคครัวเรือน ไม่มีการเปลี่ยนแปลง หนี้สินภาคครัวเรือนสำหรับผู้ร่วมโครงการฯ เพิ่มสูงขึ้น ระบบทุนนิยมพัฒนาก้าวหน้าในประเทศตะวันตก แต่สำหรับประเทศด้อยพัฒนา เมื่อนำนโยบายออกมาประกาศใช้แล้วก็ไม่ประสบผลสำเร็จ อันเนื่องมาจากความสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จและก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาความยากจน คือ สถาบันการเมือง และระบบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินมีความบกพร่องในเชิงกฏหมายและทางการเมือง

Title Alternate The analysis of effec from using capitallization :a case study Ubonrachathani