ศึกษาปัญหาการใช้บริการสืบค้นข้อมูลสารนิเทศในห้องสมุด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Titleศึกษาปัญหาการใช้บริการสืบค้นข้อมูลสารนิเทศในห้องสมุด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2542
Authorsมะลิวัลย์ สินน้อย
Institutionสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
ISBN Number9746090313
Call NumberZ674.5.T52U26 ม272
Keywordsการค้นข้อสนเทศ, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี--สำนักวิทยบริการ--บริการสารสนเทศ--วิจัย
Abstract

จากการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใช้ฐานข้อมูลซีดี-รอม มากที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำรายงานเป็นอันดับแรก ผลจากการสืบค้นฐานข้อมูลในระบบ VTLS พบว่ามีการใช้ฐานข้อมูลหนังสือมากที่สุด และพบว่าผู้ใช้บริการสืบค้นสารสนเทศไม่เคยใช้ฐานข้อมูล VTLS จำนวนร้อยละ 43.20 นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่า ผู้ใช้บริการสืบค้นสารสนเทศจากชื่อหนังสือและชื่อวารสารมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัย และบังคงใช้บัตรราชการหนังสือในการสืบค้น ร้อยละ 49.87 สำหรับการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต พบว่า ผู้ใช้บริการสืบค้นข้อมูสารสนเทศในฐานข้อมูล Yahoo มากที่สุด

Title Alternate Studying problems by searching information services in Ubon Ratchathani University Library
Fulltext: