รูปแบบและความคิดหลักของเรื่องในภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลออสการ์ พ.ศ. 2553-2559

Titleรูปแบบและความคิดหลักของเรื่องในภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลออสการ์ พ.ศ. 2553-2559
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2560
Authorsสุรศักดิ์ บุญอาจ
Institutionคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberPN1995 ส854ร 2560
Keywordsภาพยนตร์ -- การประกวด, ภาพยนตร์ -- โครงเรื่อง, ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม, รางวัลออสการ์
Abstract

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและความคิดหลักของเรื่องในภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รางวัลออสการ์ พ.ศ. 2553-2559 ทั้งหมด 7 เรื่อง รูปแบบงานวิจัยเป็นเชิงคุณภาพ โดยใช้แนวคิดรูปแบบของเรื่องเล่าในภาพยนตร์ แนวความคิดหลักของเรื่องในภาพยนตร์ ร่วมกับการวิเคราะห์เนื้อหาของภาพยนตร์ในรูปแบบดีวีดีภาพยนตร์ แหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร และเว็บไซต์ ภาพยนตร์ รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการภาพยนตร์ทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ ผลการวิจัยพบว่า
1.รูปแบบของเรื่องเล่าในภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รางวัลออสการ์ โดยส่วนใหญ่เป็นภาพยนตร์ประเภทชีวิต ชีวประวัติ และประวัติศาสตร์ มีโครงสร้างการเล่าเรื่องเรียงลำดับต่อเนื่อง ซึ่งเกิดขึ้นโดยมีเวลาและสถานที่เชื่อมโยงกันเป็นการยึดถือเรื่องเล่าแบบฮอลลีวูดคลาสิก โดยมีโครงเรื่องเกี่ยวกับการฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อความสำเร็จมากที่สุด และตัวละครหลักเหล่านั้นมีความขัดแย้งภายในตัวเองจึงต้องเอาชนะจิตใจของตนเอง เพื่อให้ประสบความสำเร็จ
2. ความคิดหลักของเรื่องในภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รางวัลออสการ์ โดยส่วนใหญ่เป็นความคิดหลักที่เน้นตัวละคร ซึ่งเนื้อหาของเรื่องมีส่วนช่วยเสริมให้ตัวละครมีความชัดเจนมากขึ้น รองลงมาคือ ความคิดหลักของเรื่องที่เน้นการมองโลก ส่วนตัวละครหลักนั้นมีการวิเคราะห์ตัวละครโดยใช้ CRASH Theory พบว่าตัวละครหลักส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลาง เชื้อชาติอเมริกัน อายุประมาณ 30-40 ปี เพศชาย และมีความต้องการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
สำหรับการสัมภาษณ์พบว่า ลักษณะของภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รางวัลออสการ์ มักจะเป็นภาพยนตร์ประเภทชีวิต สร้างจากเรื่องจริง สอดแทรกความสวยงามให้ความหวัง แสดงให้เห็นถึงความเป็นอเมริกัน ภาพยนตร์มีคุณภาพทั้งในเชิงเทคนิคและการแสดงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นไป เนื้อหาของภาพยนตร์ที่ส่งผลกระทบต่อความคิดของผู้ชมในวงกว้าง และมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคม ซึ่งพบในภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รางวัลออสการ์ ปี พ.ศ. 2559 เรื่อง Moonlight ที่มีประเด็นเรื่องคนผิวสี รักร่วมเพศ ชนชั้น ความยากจน และความกดขี่ทางสังคม

Title Alternate Form and theme of academy award films for best picture in 2010-2016