รูปแบบการจัดการด้านการตลาดของตลาดทางเลือกกรณีศึกษา : สหกรณ์บุญนิยม ราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี

Titleรูปแบบการจัดการด้านการตลาดของตลาดทางเลือกกรณีศึกษา : สหกรณ์บุญนิยม ราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2548
Authorsนภดล พัฒนะศิษอุบล
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHF5415.135 น191
Keywordsการจัดการตลาด, การตลาด, วิจัยการตลาด, สหกรณ์
Abstract

การวิจัยเพื่อการศึกษารูปแบบการจัดการด้านการตลาดของตลาดทางเลือก ลักษณะส่วนบุคคลของตลาดเป้าหมายที่ซื้อสินค้าจากตลาดทางเลือก ศึกษาปัญหาการซื้อสินค้าในตลาดทางเลือกของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ผลการศึกษาพบว่า สหกรณ์บุญนิยมราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี ยึดแนวคิดตามระบบบุญนิยม ซึ่งลักษณะที่เติบโตทางเศรษฐกิจพอประมาณบนพื้นฐานของพระพุทธศาสนา หลักการการตลาดแบบบุญนิยมซึ่งเป็นลักษณะตลาดทางเลือก ในการศึกษามี 5 ประการ ได้แก่ ของดี ราคาถูก ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ และขายสดงดเชื่อ (เครดิตเหนือเครดิต) ตำแหน่งทางการตลาดของสหกรณ์บุญนิยม พบว่าลักษณะที่เป็นภาพลักษณ์ซึ่งอยู่ในใจของลูกค้า ได้แก่ การไม่บริโภคเนื้อสัตว์ การดำรงชีพแบบพอเพียง ความประหยัด ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันอุตสาหะ การดำรงชีวิตเรียบง่าย การลงมือปฏิบัติจริง ความสุภาพอ่อนน้อม ธรรมชาตินิยม ความสามารถพพ่งพาตนเองได้

Title Alternate The marketing management pattern of alternative market case study : Booniyom Cooperatives Ratchathani Asoke, Ubonratchathani Province