ฤทธิ์ฆ่าแมลงของพืชพิษต่อเพลี้ยอ่อนถั่ว

Titleฤทธิ์ฆ่าแมลงของพืชพิษต่อเพลี้ยอ่อนถั่ว
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2551
Authorsสุดารัตน์ หอมหวล, ยุวดี ชูประภาวรรณ, วิรัตน์ จันทร์ตรี
Institutionคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSB292.A2 ส769
Keywordsพืชกำจัดแมลง, พืชมีพิษ, ศัตรูพืช--การป้องกันและควบคุม
Abstract

การศึกษาฤทธิ์ฆ่าแมลงของพืชพิษจำนวน คือ ใบน้อยหน่า ใบและฝักคูน เมล็ดสลอด ผลเทียนหยด ส่วนเหนือดินของกะเม็ง ส่วนเหนือดินของน้ำนมราชสีห์ ใบและผลกันเกรา และดอกดาวเรือง โดยนำผงพืชมาสกัดด้วยตัวทำละลาย 3 ชนิด คือ เฮกเชน, คลอโรฟอร์ม และเมทานอล นำสารสกัดเมนาทอลมาทดสอบฤทธิ์ความเป็นพิษต่อไรทะเล ที่เวลา 6 ชั่วโมง พบว่าสารสกัดที่มีความเป็นพิษต่อไรทะเล คือ ใบน้อยหน่า ใบกันเกรา ต้นกะเม็ง เมล็ดสลอด และผลเทียนหยด โดยมี LC50 เท่ากับ 3.09, 18.32, 346.74, 518.80 และ 901.57 โมโครกรัม/มิลลิลิตร การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดต่อเพลี้ยอ่อนถั่ว ที่เวลา 48 ชั่วโมง พบว่า สารสกัดที่มีความเป็นพิษต่อเพลี้ยอ่อนถั่ว คือ ใบน้อยหน่า เมล็ดสลอด ใบกันเกรา ต้นกะเม็ง ฝักคูณ ต้นน้ำนมราชสีห์ และดอกดาวเรือง ส่วนสารสกัดที่เหลือไม่เป็นพิษต่อเพลี้ยอ่อนถั่ว

Title Alternate Insecticition activity of poisonous plants against Aphis craccivora Koch