ฤทธิ์ต้านไวรัส ต้านมะเร็ง และต้านจุลชีพของส่วนสกัดจากหนอนตายหยาก

Titleฤทธิ์ต้านไวรัส ต้านมะเร็ง และต้านจุลชีพของส่วนสกัดจากหนอนตายหยาก
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2545
Authorsพรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ, ปาจารีย์ ทองงอก, กุสุมา จิตแสง, สุดารัตน์ หอมหวล
Institutionคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
ISBN Number9746092731
Call NumberRM666.H33 พ266
Keywordsฤทธิ์ต้านจุลชีพ, ฤทธิ์ต้านมะเร็ง, ฤทธิ์ต้านไวรัส, สมุนไพร, หนอนตายหยาก
Abstract

ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อเริมด้วยวิธี Plaque reduction assay พบว่า ส่วนสกัด DCM-M มีฤทธิ์ดีปานกลางต่อเชื้อเริม Herpes simplex virus ประเภท 1 และประเภท 2 โดยความเข้มข้นของส่วนสกัดที่สามารถยับยั้งเชื้อเริมได้ร้อยละ 50 มี่าเท่ากับ 105+-3.5 และ 107+-6.2 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรตามลำดับ ขณะที่ส่วนสกัดเอทานอลและน้ำยับยั้งเชื้อเริมได้เพียงเล็กน้อยแม้ความเข้มข้นสูงถึง 300 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ส่วนสกัดทั้งสามชนิดมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตต่อเซลล์มะเร็ง (KB และ MCF-7) โดยความเข้มข้นของส่วนสกัดที่ต้านการเจริญเติบโตของเซลล์เท่ากับ 85-270 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ผลการศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสบี พบว่า ส่วนสกัดเหล่านี้ไม่มีฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งของ HBsAg ที่ความเข้มข้นซึ่งไม่เป็นพิษต่อเซลล์ นอกจากนี้ยังพบว่าส่วนสกัด DCM-M เอทานอลและน้ำไม่มีฤทธิ์ยับยั้ง Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginosa, Candida albican and Aspergillus niger เมื่อทดสอบด้วยวิธี disc diffusion assay

Title Alternate Antiviral, anticancer and antimicrobial activities of stemona species extracts